[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị bán hàng tại Công ty TNHH Đức Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị bán hàng tại Công ty TNHH Đức Dương
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
1.1. Tổng quan về bán hàng
1.1.1. Khái niệm bán hàng
1.1.2. Vai trò của hoạt động bán hàng
1.1.3. Các hình thức bán hàng
1.2. Tổng quan về quản trị bán hàng
1.2.1. Khái niệm quản trị bán hàng
1.2.2. Các bước quản trị bán hàng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC DƯƠNG
2.1. Khái quát chung về Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đức Dương
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty
2.1.3. Lĩnh vực kinh doanh
2.2. Các đặc điểm chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Đức Dương
2.2.1. Đặc điểm về cơ cấu và trình độ lao động
2.2.2. Đặc điểm về sản phẩm của công ty
2.2.3. Đặc điểm về thị trường của công ty
2.2.4. Khách hàng mục tiêu của công ty
2.2.5. Cầu thị trường
2.2.6. Cung thị trường
2.3. Thực trạng hoạt động quản trị bán hàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đức Dương
2.3.1. Mục tiêu bán hàng
2.3.2. Cấu trúc, tổ chức lực lượng bán hàng
2.3.3. Tuyển dụng và đào tạo
2.3.4. Triển khai bán hàng
2.3.5. Đánh giá kết quả bán hàng
2.4. Đánh giá về hoạt động quản trị bán hàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đức Dương
2.4.1. Những thành tựu đạt được
2.4.2. Những hạn chế cần khắc phục
2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC DƯƠNG
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đức Dương trong giai đoạn 2016-2018
3.2. Thuận lợi, khó khăn trong hoạt động bán hàng của Công ty TNHH Đức Dương
3.2.1. Thuận lợi
3.2.2. Khó khăn
3.3. Sự cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động bán hàng của Công ty
3.4. Các giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị bán hàng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Dương
3.4.1. Xác định mục tiêu bán hàng cụ thể, rõ ràng
3.4.2. Tăng cường xây dựng chiến lược bán hàng cho từng quý, từng năm
3.4.3. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm các đại lý, mở thêm các cửa hàng
3.4.4. Nâng cao nghiệp vụ bán hàng của đội ngũ nhân viên bán hàng tại các cửa hàng
3.4.5. Giải pháp cho quy trình tuyển chọn nhân viên bán hàng
3.4.6. Tăng cường đào tạo đội ngũ nhân viên
3.4.7. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động bán hàng và đội ngũ bán hàng
3.4.8. Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quản trị bán hàng
3.4.9. Các giải pháp hỗ trợ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan