[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần tập đoàn Đông Thiên Phú

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần tập đoàn Đông Thiên Phú
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, HÌNH ẢNH
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẠNH TRANH, NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DN
1.1. Một số vấn đề cơ bản về cạnh tranh
1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh
1.1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh
1.1.1.2 Khái niệm về năng lực cạnh tranh
1.1.2 Vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế
1.1.2.1 Tích cực
1.1.2.2 Hạn chế
1.2. Các loại hình cạnh tranh
1.2.1 Căn cứ vào chủ thể tham gia thị trường
1.2.1.1 Cạnh tranh giữa người mua và người bán
1.2.1.2 Cạnh tranh giữa người mua với nhau
1.2.1.3 Cạnh tranh giữa người bán với nhau
1.2.2 Căn cứ vào phạm vi ngành kinh tế
1.2.2.1 Cạnh tranh trong nội bộ ngành
1.2.2.2 Cạnh tranh giữa các ngành
1.2.3 Căn cứ vào mức độ cạnh tranh
1.2.3.1 Cạnh tranh hoàn hảo
1.2.3.2 Cạnh tranh không hoàn hảo
1.2.3.3 Cạnh tranh độc quyền
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của DN
1.3.1 Các nhân tố khách quan ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của DN
1.3.1.1 Các yếu tố môi trường ngành
1.3.1.2 Các yếu tố khách quan trong môi trường kinh tế quốc dân
1.3.2 Các nhân tố nội bộ DN ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của DN
1.3.2.1 Hệ thống cơ sở vật chất
1.3.2.2 Khả năng tài chính của DN
1.3.2.3 Nguồn nhân lực
1.3.2.4 Khả năng liên doanh liên kết của DN
1.3.2.5 Năng lực marketing
1.3.2.6 Năng lực tổ chức bộ máy quản lý và trình độ lao động
1.3.3 Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của M.Porter
1.3.3.1 Sự cạnh tranh giữa các DN trong ngành
1.3.3.2 Quyền lực thương lượng của nhà cung ứng
1.3.3.3 Nguy cơ đe dọa từ những người mới vào cuộc
1.3.3.4 Quyền lực thương lượng của người mua
1.3.3.5 Nguy cơ đe dọa từ các sản phẩm và dịch vụ thay thế
1.4. Các công cụ cạnh tranh chủ yếu của DN
1.4.1 Giá cả
1.4.2 Chất lượng của sản phẩm
1.4.3 Hệ thống kênh phân phối
1.4.4 Chất lượng nguồn nhân lực
1.4.5 Các công cụ canh tranh khác
1.4.5.1 Dịch vụ bán hàng
1.4.5.2 Hình thức thanh toán
1.4.5.3 Yếu tố thời gian
1.4.5.4 Hình ảnh nhãn hiệu và sản phẩm của công ty
1.5. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của DN
1.5.1 Nâng cao năng lực cạnh tranh để tồn tại
1.5.2 Nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển
1.5.3 Nâng cao năng lực cạnh tranh để thực hiện mục tiêu
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÔNG THIÊN PHÚ (Tập đoàn Đông Thiên Phú)
2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần Tập đoàn Đông Thiên Phú
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Tập đoàn Đông Thiên Phú
2.1.1.1 Giới thiệu chung về Tập đoàn Đông Thiên Phú
2.1.1.2 Số liệu cơ bản về vốn
2.1.1.3 Lịch sử hình thành và phát triển của Tập đoàn Đông Thiên Phú
2.1.2 Phân tích cơ cấu tổ chức và phân tích chức năng bộ máy quản lý của Tập đoàn Đông Thiên Phú
2.1.3 Các ngành nghề kinh doanh chính
2.1.4 Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2012 - 2014
2.1.4.1 Kết quả doanh thu của Tập đoàn Đông Thiên Phú năm 2012 - 2014
2.1.4.2 Kết quả lợi nhuận của Tập đoàn Đông Thiên Phú năm 2012 - 2014
2.2. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Đông Thiên Phú
2.2.1 Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài tác động đến năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Tập đoàn Đông Thiên Phú
2.2.1.1 Đối thủ cạnh tranh
2.2.1.2 Khách hàng
2.2.1.3 Nhà cung ứng
2.2.1.4 Yếu tố kinh tế
2.2.1.5 Yếu tố pháp luật - chính trị
2.2.1.6 Yếu tố công nghệ
2.2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Tập đoàn Đông Thiên Phú
2.2.2.1 Thực trạng về thiết bị và công nghệ tại công ty
2.2.2.2 Thực trạng năng lực tài chính của công ty
2.2.2.3 Thực trạng năng lực làm việc của đội ngũ lao động trong công ty
2.2.2.4 Thực trạng năng lực marketing
2.2.2.5 Thực trạng trình độ và hệ thống tổ chức quản lý DN
2.2.2.6 Thực trạng giá thành và chất lượng công trình của công ty
2.3. Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần tập đoàn Đông Thiên Phú
2.3.1 Các mặt đạt được
2.3.2 Các mặt còn hạn chế
2.3.3 Nguyên nhân khách quan
2.3.4 Nguyên nhân chủ quan
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÔNG THIÊN PHÚ
3.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh năm 2015 và mục tiêu đến năm 2020
3.1.1 Các quan điểm của lãnh đạo công ty về phát triển
3.1.2 Định hướng kinh doanh của công tynăm 2015 và đến năm 2020
3.1.2.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh năm 2015
3.1.2.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh đến năm 2020
3.2. Phương hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty
3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Tập đoàn Đông Thiên Phú
3.3.1 Phát huy các biện pháp cải tiến kỹ thuật, đầu tư nâng cao năng lực máy móc thiết bị thi công
3.3.2 Tăng cường công tác thu hồi vốn và huy động vốn
3.3.2.1 Công tác thu hồi vốn
3.3.2.2 Công tác huy động
3.3.3 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
3.3.4 Nâng cao năng lực marketing
3.3.5 Hoàn thiện hệ thống và trình độ tổ chức quản lý DN
3.3.6 Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành xây dựng công trình
3.4. Kiến nghị với nhà nước về mặt chính sách, pháp luật
3.4.1.1 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, các chính sách kinh tế của Nhà nước tạo môi trường kinh doanh ổn định
3.4.1.2 Đẩy mạnh quá trình cải cách thủ tục hành chính
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan