[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Đông

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Đông
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
1.1. Các hoạt động cơ bản của Doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.3. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.3.1. Nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG
2.1. Khái quát về Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông
2.1.3. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông
2.2. Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông
2.2.1. Tình hình tài chính công ty qua Bảng cân đối kế toán
2.2.2. Tình hình tài chính công ty qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.3. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh
2.3.1. Khả năng thanh toán
2.3.2. Hiệu quả sử dụng tài sản
2.3.3. Hiệu quả sử dụng nguồn vốn
2.3.4. Hiệu quả sử dụng chi phí
2.4. Đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV NƯỚC SẠCH HÀ ĐÔNG
3.1. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh
3.1.1. Định hướng phát triển chung
3.1.2. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông
3.2.1. Thay đổi cơ cấu vốn
3.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
3.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định
3.2.4. Tăng cường công tác quản lý chi phí
3.2.5. Tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nước tinh khiết và đá tinh khiết
3.2.6. Các giải pháp khác
3.3. Kiến nghị với Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan