[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhất An

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhất An
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan lý thuyết
1.1.1 Khái niệm, sự khác nhau giữa kết quả và hiệu quả
1.1.1.1. Khái niệm
1.1.1.2. Sự khác nhau giữa kết quả và hiệu quả
1.1.2. Khái niệm, phân loại và vai trò của hiệu quả kinh doanh
1.1.2.1. Khái niệm
1.1.2.2. Phân loại
1.1.2.3. Vai trò của hiệu quả kinh doanh
1.1.3. Sự cần thiết phải nghiên cứu vấn đề nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.4.1. Nhân tố bên trong
1.1.4.2. Nhân tố bên ngoài
1.2. Nội dung phân tích hiệu quả kinh doanh.
1.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá định lượng
1.2.1.1. Chỉ tiêu tổng quát
1.2.1.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSDH
1.2.1.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSNH
1.2.1.4. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng lao động
1.2.1.5. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng chi phí
1.2.1.6. Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
1.2.2. Chỉ tiêu định tính
1.3. Cơ sở nghiên cứu thực tiễn
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẤT AN
2.1. Khái quát chung về công ty Nhất An
2.1.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.2. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
2.1.3.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty
2.1.3.2. Chức năng từng bộ phận
2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Nhất An
2.2.1. Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận của Công ty TNHH Nhất An năm 2010, 2011, 2012
2.2.1.1. Tình hình thực hiện doanh thu
2.2.1.2. Phân tích chi phí
2.2.1.3. Phân tích lợi nhuận
2.2.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn của công ty TNHH Nhất An năm 2010, 2011, 2012
2.2.2.1. Cơ cấu và tình hình sử dụng tài sản
2.2.2.2. Cơ cấu và tình hình sử dụng nguồn vốn
2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.4. Khả năng thanh toán
2.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá về lao động
2.2.6. Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty
2.2.6.1. Nhân tố bên trong
2.2.6.2. Nhân tố bên ngoài
2.3. Kết luận
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẤT AN
3.1. Mục tiêu, định hướng phát triển trong tương lai của công ty
3.2. Hướng khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động kinh doanh của công ty
3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Nhất An
3.3.1. Nâng cao năng lực vốn
3.3.2. Hạn chế tình trạng nợ xấu, nợ khó đòi trong công tác bán hàng
3.3.3. Quản lý đào tạo nguồn nhân lực
3.3.4. Xây dựng trung tâm bảo hành trên địa bàn để nâng cao dịch vụ hậu mãi
3.3.5. Thành lập phòng Marketing
3.3.6. Hoàn thiện công tác đánh giá hiệu quả kinh doanh
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan