[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần công nghiệp xây dựng Toàn Phát

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần công nghiệp xây dựng Toàn Phát
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản của doanh nghiệp
1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.2. Tài sản của doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.3.1. Các nhân tố chủ quan
1.3.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG TOÀN PHÁT
2.1. Giới thiệu Công ty Cổ phần công nghiệp xây dựng Toàn Phát
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần công nghiệp xây dựng Toàn Phát
2.1.2. Cơ cấu tổ chức – nhân sự của Công ty Cổ phần công nghiệp xây dựng Toàn Phát
2.1.3. Kết quả hoạt động của Công ty Cổ phần công nghiệp xây dựng Toàn Phát
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần công nghiệp xây dựng Toàn Phát
2.2.1. Thực trạng tài sản của Công ty Cổ phần công nghiệp xây dựng Toàn Phát
2.2.2. Hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cồ phần công nghiệp xây dựng Toàn Phát
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần công nghiệp xây dựng Toàn Phát
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG TOÀN PHÁT
3.1. Định hướng hoạt động của Công ty
3.1.1. Định hướng phát triển của ngành Xây dựng
3.1.2. Định hướng hoạt động của Công ty Cổ phần công nghiệp xây dựng Toàn Phát
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần công nghiệp xây dựng Toàn Phát
3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tổng tài sản của Công ty Cổ phần công nghiệp xây dựng Toàn Phát
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty Cổ phần công nghiệp xây dựng Toàn Phát
3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của Công ty Cổ phần công nghiệp xây dựng Toàn Phát
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan