[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính của các Công ty ngành Xây dựng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính của các Công ty ngành Xây dựng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH
1.1. Khái niệm đòn bẩy tài chính, độ bẩy tài chính
1.1.1. Khái niệm đòn bẩy tài chính (Financial Leverage: FL)
1.1.2. Khái niệm độ bẩy tài chính (Degree of Financial Leverage: DFL)
1.2. Vai trò của đòn bẩy tài chính đối với doanh nghiệp
1.3. Công thức tính độ bẩy tài chính
1.4. Hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính
1.4.1. Các quan điểm và phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính
1.4.1.1. Các quan điểm về hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính
1.4.1.2. Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính
1.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính
1.4.2.1. Chỉ tiêu khả năng thanh toán lãi vay
1.4.2.2. Chỉ tiêu bảo chứng cổ tức cổ phiếu ưu đãi
1.4.2.3. Chỉ tiêu lợi nhuận trên tổng tài sản
1.4.2.4. Chỉ tiêu tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu
1.4.2.5. Chỉ tiêu thu nhập trên mỗi cổ phần thường
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính
1.5.1. Các nhân tố chủ quan
1.5.1.1. Tâm lý của nhà quản lý tài chính
1.5.1.2. Trình độ người lãnh đạo
1.5.1.3. Chiến lược phát triển doanh nghiệp
1.5.1.4. Việc sử dụng đòn bẩy hoạt động
1.5.1.5. Uy tín doanh nghiệp
1.5.2. Các nhân tố khách quan
1.5.2.1. Thị trường tài chính
1.5.2.2. Chi phí lãi vay
1.5.2.3. Chính sách, luật pháp Nhà Nước
1.5.2.4. Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp
1.5.2.5. Tình hình tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.6. Mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính và rủi ro tài chính
1.6.1. Khái niệm về rủi ro
1.6.2. Mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính và rủi ro tài chính
1.7. Mối quan hệ giữa EPS với EBIT và điểm bàng quan
1.7.1. Xác định điểm bàng quan bằng phương pháp đại số
1.7.2. Xác định điểm bàng quan bằng phương pháp hình học
1.7.3. Ý nghĩa điểm bàng quan
1.8. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính
1.9. Các phương pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính
1.9.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy hoạt động
1.9.2. Giải pháp nâng cao và gia tăng việc sử dụng nợ
1.9.3. Giải pháp nâng cao năng suất lao động
1.9.4. Giải pháp tiết kiệm chi phí
1.10. Mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính, hiệu quả tài chính, giá trị ghi sổ và giá trị thị trường của cổ phiếu
1.10.1. Giá trị ghi sổ, giá trị thị trường của cổ phiếu và hiệu quả tài chính
1.10.2. Mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính và giá trị thị trường của cổ phiếu
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ VIỆC SỬ DỤNG ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
2.1. Tổng quan về thị trường chứng khoán
2.1.1. Thị trường chứng khoán Việt Nam
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội
2.1.3. Số lượng cổ phiếu qua các năm
2.2. Đặc điểm, tình hình phát triển hiện nay và triển vọng của ngành xây dựng
2.2.1. Đặc điểm, tình hình phát triển hiện nay của ngành
2.2.2. Triển vọng của ngành
2.3. Thực trạng về việc sử dụng đòn bẩy tài chính của các công ty ngành xây dựng niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội
2.3.1. Thực trạng sử dụng đòn bẩy tài chính của các công ty ngành xây dựng niêm yết trên HNX
2.3.1.1. Về sử dụng nợ vay (tỷ số nợ vay) và sử dụng cổ phiếu ưu đãi trong cơ cấu vốn qua các năm
2.3.1.2. Về lãi vay qua các năm
2.3.1.3. Về độ bẩy tài chính qua các năm
2.3.2. Phân tích tình hình hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính của các công ty ngành xây dựng niêm yết trên HNX
2.3.2.1. Chỉ tiêu khả năng thanh toán lãi vay
2.3.2.2. Chỉ tiêu lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)
2.3.2.3. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)
2.3.2.4. Chỉ tiêu thu nhập trên mỗi cổ phần thường
2.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính
2.3.3.1. Trình độ của người lãnh đạo
2.3.3.2. Chiến lược phát triển của doanh nghiệp
2.3.3.3. Sử dụng đòn bẩy hoạt động
2.3.3.4. Uy tín doanh nghiệp
2.3.3.5. Thị trường tài chính
2.3.3.6. Chi phí lãi vay
2.3.3.7. Chính sách, pháp luật của Nhà Nước
2.3.3.8. Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp
2.3.3.9. Tình hình tiêu thụ sản phẩm và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
2.3.3.10. Thực trạng của nền kinh tế
2.3.4. Mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính và rủi ro tài chính
2.3.5. Mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính, hiệu quả tài chính, giá trị ghi sổ và giá trị thị trường của cổ phiếu
2.3.5.1. Mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính và hiệu quả tài chính
2.3.5.2. Mối quan hệ giữa EPS và giá trị thị trường của cổ phiếu
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
3.1. Đánh giá chung về việc sử dụng đòn bẩy và hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính
3.2. Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính
3.2.1. Giải pháp nâng cao và gia tăng hiệu quả sử dụng nợ
3.2.2. Giải pháp độ bẩy tài chính
3.2.3. Các biện pháp tăng doanh thu
3.2.4. Các biện pháp tiết kiệm chi phí
3.2.5. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy hoạt động
3.2.5.1. Nâng cao năng suất lao động
3.2.5.2. Nâng cao hiệu suất sử dụng của tài sản cố định
3.3. Một số kiến nghị với Nhà Nước
3.3.1. Phát triển thị trường bất động sản lành mạnh
3.3.2. Một số kiến nghị khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan