[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Kinh doanh Sao Việt MISSAN Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Kinh doanh Sao Việt MISSAN Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
1.1 Tài sản của doanh nghiệp thương mại
1.1.1 Khái quát về doanh nghiệp thương mại
1.1.1.1 Khái niệm về doanh nghiệp thương mại
1.1.2 Tài sản và cơ cấu tài sản của doanh nghiệp thương mại
1.1.2.1 Khái niệm, đặc điểm tài sản của doanh nghiệp
1.1.2.2 Phân loại tài sản trong doanh nghiệp
1.1.3 Quản lý tài sản của doanh nghiệp thương mại
1.2 Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.1 Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.2.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng tài sản của doanh nghiệp
1.2.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.2.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của doanh nghiệp
1.3 Nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.3.1 Nhóm nhân tố chủ quan
1.3.1.1 Trình độ cán bộ quản lý và tay nghề của công nhân
1.3.1.2 Trình độ tổ chức sản xuất kinh doanh
1.3.1.3 Đặc điểm sản xuất – kinh doanh
1.3.1.4 Công tác thẩm định dự án
1.3.1.5 Khả năng huy động vốn và cơ cấu vốn
1.3.2 Nhóm nhân tố khách quan
1.3.2.1 Môi trường kinh tế
1.3.2.2 Cơ chế quản lý và các chính sách kinh tế của Nhà nước
1.3.2.3 Khoa học – công nghệ
1.3.2.4 Thị trường
1.3.2.5 Đối thủ cạnh tranh
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH SAO VIỆT – NISSAN, HÀ NỘI
2.1 Giới thiệu Công ty cổ phần kinh doanh Sao Việt - Nissan Hà Nội
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2 Đặc điểm kinh doanh của Công ty
2.1.3 Đặc điểm quản lý và chính sách quản lý
2.1.4 Kết quả sử dụng tài sản của Công ty cổ phần kinh doanh Sao việt
2.2 Hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty cổ phần kinh doanh Sao Việt
2.2.1 Thực trạng tài sản của Công ty cổ phần kinh doanh Sao Việt
2.2.1.1 Thực trạng tài sản ngắn hạn của Công ty
2.2.1.2 Thực trạng tài sản dài hạn của Công ty
2.2.2 Hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty kinh doanh Sao Việt
2.2.2.1 Hiệu quả sử dụng tổng tài sản của Công ty cổ phần kinh doanh Sao Việt
2.2.2.2 Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty CPKD Sao Việt
2.2.2.3 Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của Công ty CPKD Sao Việt
2.3 Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty cổ phần kinh doanh Sao Việt
2.3.1 Kết quả đạt được
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH SAO VIỆT, NISSAN
3.1 Định hướng hoạt động của Công ty
3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần kinh doanh Sao Việt
3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tổng tài sản của Công ty
3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSNH của Công ty
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan