[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Xây dựng Nền móng Việt

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Xây dựng Nền móng Việt
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản của danh nghiệp
1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp
1.1.2. Tài sản của doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.3. Nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp
1.3.1. Nhóm nhân tố chủ quan
1.3.2. Nhóm nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỀN MÓNG VIỆT
2.1. Giới thiệu Công ty cổ phần xây dựng Nền Móng Việt
2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển của Công ty Cổ phần xây dựng Nền Móng Việt 23
2.1.2. Cơ cấu tổ chức – nhân sự của Công ty cổ phần xây dựng Nền Móng Việt
2.1.3. Kết quả hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng Nền Móng Việt
2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty CPXD Nền Móng Việt
2.2.1. Thực trạng tài sản của Công ty cổ phần xây dựng Nền Móng Việt
2.2.2. Hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty cổ phần xây dựng Nền Móng Việt
2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty cổ phần xây dựng Nền Móng Việt
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NỀN MÓNG VIỆT
3.1. Định hướng hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng Nền Móng Việt
3.1.1. Định hướng phát triển của ngành Xây dựng
3.1.2. Định hướng hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng Nền Móng Việt
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty Cổ phần xây dựng Nền Móng Việt
3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tổng tài sản của Công ty CPXD Nền Móng việt
3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty cổ phần xây dựng Nền Móng Việt
3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của Công ty cổ phần xây dựng Nền Móng Việt
3.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan