[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu và biện pháp cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dệt may Thái Hòa

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu và biện pháp cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dệt may Thái Hòa
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.
1.1. Khái quát về tài chính và hoạt động quản lý tài chính doanh nghiệp.
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp và quản lý tài chính
1.1.2. Bản chất của tài chính doanh nghiệp.
1.1.3. Đặc điểm, chức năng, vai trò của tài chính doanh nghiệp.
1.1.3.1. Đặc điểm của tài chính doanh nghiệp
1.1.3.2. Chức năng của tài chính doanh nghiệp
1.1.3.3. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Các hoạt động của quản lý tài chính doanh nghiệp
1.1.4.1. Quản lý và sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.4.2. Lập kế hoạch tài chính của doanh nghiệp.
1.2. Nội dung cơ bản về phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.2.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.2.3. Mục đích và ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.2.3.1. Mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.2.3.2. Ý nghĩa của việc phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.2.4. Các phương pháp phân tích tài chính.
1.2.4.1. Phương pháp loại trừ
1.2.4.2. Phương pháp so sánh.
1.2.4.3. Phương pháp liên hệ.
1.2.4.4. Phương pháp phân tích tỷ lệ
1.3. Phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu.
1.3.1. Nhóm tỷ số về khả năng sinh lợi.
1.3.1.1. Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu.
1.3.1.2. Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA).
1.3.1.3. Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần (ROE)
1.3.2. Nhóm tỷ số về khả năng thanh toán.
1.3.2.1. Tỷ số thanh toán hiện hành.
1.3.2.2. Tý số thanh toán nhanh
1.3.3. Nhóm tỷ số hoạt động
1.3.4. Nhóm tỷ số về cơ cấu vốn.
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng thực hiện các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.
1.4.1. Nhân tố chủ quan.
1.4.2. Nhân tố khách quan.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY THÁI HÒA
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần dệt may Thái Hòa.
2.1.1. Lịch sử ra đời, hoạt động, phát triển công ty cổ phần dệt may thái hòa
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty hiện nay
2.1.3. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các phòng ban.
2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức của Công Ty Cổ Phần Dệt May Thái Hòa.
2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty Cổ phần dệt may Thái Hòa.
2.2.1. Phân tích khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
2.2.2. Phân tích khát quát hoạt động tài chính của doanh nghiệp
2.2.2.1. Phân tích cơ cấu tài sản.
2.2.2.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn của Công ty
2.2.3. Phân tích cân đối tài sản và nguồn vốn.
2.2.4. Phân tích tình hình hoạt động và khả năng thanh toán của Công ty.
2.2.4.1. Phân tích tình hình hoạt động.
2.2.4.2. Phân tích khả năng thanh toán.
2.2.5. Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần dệt may Thái Hòa
2.2.5.1. Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản
2.2.5.2. Hiệu suất sử dụng tài sản cố định
2.2.5.3. Hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn.
2.2.5.4. Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn.
2.2.6. Phân tích tỷ số về cơ cấu vốn của doanh nghiệp.
2.2.6.1. Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản.
2.2.6.2. Tỷ lệ bù đắp lãi suất.
2.2.7. Phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp.
2.3. Phân tích Dupont các tỷ số tài chính
2.3.1. Đẳng thức Dupont thứ nhất.
2.3.2. Đẳng thức Dupont thứ hai.
2.4. Đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần dệt may Thái Hòa.
2.4.1. Tích cực.
2.4.2. Hạn chế và khó khăn.
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY THÁI HÒA.
3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần dệt may Thái Hòa.
3.1.1. Mục tiêu chung của Công ty.
3.1.2. Mục tiêu thị trường và mặt hàng xuất khẩu của Công ty.
3.1.2.1. Thị trường xuất khẩu
3.1.2.2. Mặt hàng xuất khẩu
3.2. Các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng may mặc của Công ty Cổ phần dệt may Thái Hòa.
3.2.1. Giải pháp từ thị trường.
3.2.1.1. Lựa chọn chiến lược phát triển thị trường.
3.2.1.2. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu và dự báo thị trường.
3.2.1.3. Nâng cao chất lượng sản phẩm.
3.2.1.4. Tăng cường hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.
3.2.1.5. Áp dụng chính sách giá cả mềm dẻo
3.2.1.6. Củng cố và nâng cao uy tín của Công ty trên thị trường
3.2.2. Các giải pháp về vốn và tài chính.
3.2.3. Các giải pháp về nguồn nhân lực
3.3. Một số kiến nghị với nhà nước.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan