[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các Công ty ngành Xây dựng được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các Công ty ngành Xây dựng được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của Đề tài
1.2. Câu hỏi nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Câu hỏi nghiên cứu
1.2.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
1.5. Kết cấu của Đề tài
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
2.1. Tổng quan chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh
2.1.1. Khái niệm hiệu quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh
2.1.2. Chỉ tiêu đo lường hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
2.2.1. Quy mô của doanh nghiệp (Company Size)
2.2.2. Đòn bẩy tài chính (Leverage)
2.2.3. Khả năng thanh toán ngắn hạn (Liquidity)
2.2.4. Thời gian quay vòng tiền(Cash Conversion Cycle)
2.2.5. Thời gian hoạt động (Company Age)
2.2.6. Hình thức sở hữu (State)
2.2.7. Một số nhân tố vĩ mô
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Quy trình nghiên cứu
3.2. Phương pháp thu thập số liệu và xử lý số liệu
3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
3.3. Các biến nghiên cứu và đo lường các biến nghiên cứu
3.3.1. Mô hình nghiên cứu
3.3.2. Biến phụ thuộc
3.3.3. Biến độc lập
3.3.4. Các giả thuyết nghiên cứu
3.4. Mô tả mẫu nghiên cứu
3.4.1. Đặc trưng của ngành
3.4.2. Thiết kế mẫu
CHƯƠNG 4. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁC CÔNG TY TRONG NGÀNH XÂY DỰNG ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
4.1. Đặc điểm của ngành xây dựng ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh
4.2. Thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh
4.2.1. Đánh giá qua nhóm chỉ tiêu ROS
4.2.2. Đánh giá qua nhóm chỉ tiêu ROA
4.2.3. Đánh giá nhóm chỉ tiêu ROE
CHƯƠNG 5. NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
5.1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu
5.2. Phân tích tương quan R
5.2.1. Ma trận tương quan
5.2.2. Kiểm định đa cộng tuyến
5.2.3. Phân tích hồi quy
5.2.4. Kết quả của mô hình
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
6.1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu
6.2. Một số hạn chế của đề tài nghiên cứu
6.3. Một số kiến nghị          
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan