[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tin học Trần Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tin học Trần Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Khái quát chung về hiệu quả kinh doanh
1.1.1 Khái niệm về hiệu quả kinh doanh
1.1.2 Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh
1.1.3 Phương pháp phân tích hiệu quả kinh doanh
1.2 Nội dung phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1 Phân tích tình hình doanh thu- chi phí- lợi nhuận
1.2.2 Phân tích tình hình tài sản - nguồn vốn
1.2.3 Phân tích lưu chuyển tiền thuần trong doanh nghiệp
1.2.4 Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
1.3 Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh
1.3.1 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.3.2 Các nhân tố bên ngoài
PHẦN 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC TRẦN MINH
2.1 Tổng quan về công ty TNHH Tin học Trần Minh
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Tin học Trần Minh
2.1.2 Bộ máy quản lý - chức năng
2.1.3 Khái quát về ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH Tin học Trần Minh
2.2 Thực trang hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH Tin học Trần Minh
2.2.1 Phân tích tình hình doanh thu - chi phí - lợi nhuận
2.2.2 Phân tích tình hình tài sản - nguồn vốn
2.2.3 Phần tích cân bằng giữa tài sản và nguồn vốn
2.2.4 Phân tích lưu chuyển tiền thuần trong doanh nghiệp.
2.2.5 Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính
2.3 Đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty
2.3.1 Kết quả đạt được
2.3.2 Hạn chế
PHẦN 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
3.1 Định hướng phát triển công ty trong thời gian tới
3.1.1 Thuận lợi và khó khăn của công ty
3.1.2 Định hướng chiến lược kinh doanh của công ty Tin học Trần Minh trong những năm tới
3.2 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh
3.2.1 Giải pháp về tài chính
3.2.2 Giải pháp về marketing
3.2.3 Giải pháp khác
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan