[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền ngắn hạn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Xây dựng Vạn Tường

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền ngắn hạn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Xây dựng Vạn Tường
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DÒNG TIỀN VÀ QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm và phân loại dòng tiền
1.1.1. Khái niệm dòng tiền
1.1.2. Phân loại dòng tiền
1.2. Quản trị dòng tiền
1.2.1. Khái niệm quản trị dòng tiền
1.2.2. Nguyên tắc quản trị dòng tiền
1.2.3. Mục đích và vai trò quản trị dòng tiền
1.2.3.1. Mục đích quản trị dòng tiền
1.2.3.2. Vai trò quản trị dòng tiền
1.3. Nội dung quản trị dòng tiền ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.1. Tạo nguồn tiền và sử dụng dòng tiền trong doanh nghiệp
1.3.2. Quản trị dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh
1.3.2.1. Quản lý doanh thu
1.3.2.2. Quản lý chi phí
1.3.2.3. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
1.3.2.3.1. Quản lý thu, chi tiền mặt
1.3.2.3.2. Quyết định mức dự trữ tiền tối ưu
1.3.2.4. Quản lý hàng tồn kho
1.3.2.5. Quản lý phải thu khách hàng
1.3.2.6. Quản lý phải trả người bán
1.3.2.7. Mối quan hệ phải thu, phải trả
1.3.3. Quản trị dòng tiền hoạt động tài chính
1.3.3.1. Nợ ngắn hạn
1.3.3.2. Trả lãi
1.4. Tiêu chí đánh giá hiệu quả quản trị dòng tiền
1.4.1. Các chỉ tiêu chung
1.4.1.1. Nhóm chỉ số khả năng thanh toán
1.4.1.2. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
1.4.2. Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh
1.4.3. Chỉ tiêu hoạt động tài chính
1.5. Các nhân tố tác động đến quản trị dòng tiền
1.5.1. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành
1.5.2. Môi trường kinh doanh
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY VẠN TƯỜNG
2.1. Đặc điểm kinh doanh của công ty
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức và nhiệm vụ từng phòng ban
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2. Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công ty trong những năm gần đây (từ năm 2009 đến năm 2011)
2.2.1. Tình hình tài sản - nguồn vốn công ty năm 2009 – 2011
2.2.2. Kết quả động sản xuất kinh doanh từ năm 2009 đến năm 2011
2.2.3. Các chỉ tiêu tài chính tổng hợp
2.3. Phân tích thực trạng quản trị dòng tiền ngắn hạn tại công ty Vạn Tường
2.3.1. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn trong công ty
2.3.2. Phân tích chung về lưu chuyển thuần trong công ty
2.3.3. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
2.3.3.1. Phân tích chung
2.3.3.2. Hiệu quả kỳ luân chuyển tiền mặt từ hoạt động SXKD
2.3.4. Quản trị dòng tiền trong hoạt động sản xuất kinh doanh
2.3.4.1. Quản lý doanh thu
2.3.4.2. Quản lý chi phí
2.3.4.3. Quản lý phải thu khách hàng
2.3.4.4. Quản lý hàng tồn kho
2.3.4.5. Phân tích tình hình phải trả người bán
2.3.4.6. Mối quan hệ giữa các khoản phải thu, phải trả
2.3.4.7. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị dòng tiền
2.3.5. Quản trị dòng tiền ngắn hạn hoạt động tài chính
2.4. Đánh giá về quản trị dòng tiền tại Công ty
2.4.1. Ưu điểm
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân
2.4.2.1. Hạn chế
2.4.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN NGẮN HẠN CHO CÔNG TY VẠN TƯỜNG
3.1. Phương hướng phát triển của công ty trong những năm tới
3.1.1. Vai trò của việc xác định phương án phát triển
3.1.2. Định hướng phát triển
3.1.3. Mục tiêu chiến lược cụ thể
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền ở công ty
3.2.1. Dự báo tiền mặt
3.2.2. Một số giải pháp đối với tài sản ngắn hạn
3.3. Giải pháp nhằm đảm bảo khả năng thanh toán của công ty
3.4. Một số giải pháp khác đối với công ty.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan