[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thiên Ấn

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thiên Ấn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.3. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.4. Vai trò của tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2. Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2.1. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
1.2.2. Quản lý vốn bằng tiền
1.2.3. Quản lý các khoản phải thu
1.2.4. Quản lý hàng tồn kho
1.3. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.2. Các chỉ tiêu tổng hợp tình hình kinh doanh chung
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố chủ quan
1.4.2. Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THIÊN ẤN
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Ấn
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Ấn
2.1.2. Bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Ấn
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.4. Tình hình lao động
2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Ấn giai đoạn 2011 – 2013
2.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Ấn giai đoạn 2011 – 2013
2.2.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Ấn giai đoạn 2011 – 2013
2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp tình hình kinh doanh chung
2.3 Thực trạng quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Ấn
2.3.1. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Ấn
2.3.2. Cơ cấu tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Ấn
2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Ấn
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Ấn giai đoạn 2011 – 2013
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THIÊN ẤN
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Ấn
3.1.1. Mục tiêu phát triển
3.1.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Ấn
3.2.1. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các khoản phải thu ngắn hạn
3.2.3. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng hàng tồn kho
3.2.4. Giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan