[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty THHH Đầu tư Sản xuất và Xuất nhập khẩu Đại Thành

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty THHH Đầu tư Sản xuất và Xuất nhập khẩu Đại Thành
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNGTÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn
1.1.2. Đặc điểm của tài sản ngắn hạn
1.1.3. Vai trò của tài sản ngắn hạn
1.1.4. Phân loại tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.2. Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn
1.2.1. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
1.2.2. Quản lý vốn bằng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn
1.2.3. Quản lý các khoản phải thu
1.2.4. Quản lý hàng tồn kho
1.3. Hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.3.3. Các chỉ tiêu tổng hợp đánh giá hiệu quả kinh doanh chung
1.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.4.1. Nhóm nhân tố khách quan
1.4.2. Nhóm các nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI THÀNH
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và Xuất nhập khẩu Đại Thành
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
2.1.3. Tình hình lao động tại Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và Xuất nhập khẩu Đại Thành
2.2. Thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh chung tại Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và Xuất nhập khẩu Đại Thành
2.2.1. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Đầu tư sản xuất và Xuất nhập khẩu Đại Thành
2.2.2. Khái quát tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty Đầu tư sản xuất và Xuất nhập khẩu Đại Thành
2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tổng hợp tình hình kinh doanh chung của Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và Xuất nhập khẩu Đại Thành giai đoạn 2011 -2013
2.3. Thực trạng tình hình quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Đầu tư sản xuất và Xuất nhập khẩu Đại Thành
2.3.1. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn tại Công ty
2.3.2. Cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.4. Các chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và Xuất nhập khẩu Đại Thành
2.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá chung hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn
2.4.2. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng từng bộ phận của tài sản ngắn hạn
2.5. Đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Đầu tư sản xuất và Xuất nhập khẩu Đại Thành
2.5.1. Kết quả đạt được
2.5.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI THÀNH
3.1. Phương hướng phát triển của Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và Xuất nhập khẩu Đại Thành trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và Xuất nhập khẩu Đại Thành
3.2.1. Xây dựng mô hình quản lý tiền mặt
3.2.2. Áp dụng mô hình 5C trong quản lý khoản phải thu
3.2.3. Tổ chức tốt công tác bảo quản hàng tồn kho
3.2.4. Nâng cao năng lực quản lý tài chính thông qua công tác bồi dưỡng cán bộ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan