[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đức Phú

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đức Phú
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH
1.1. Khái quát chung về hiệu quả kinh doanh
1.1.1. Khái niệm hiệu quả kinh doanh
1.1.1.1. Khái niệm hiệu quả
1.1.1.2. Khái niệm hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh
1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh
1.1.3.1. Các yếu tố môi trường vĩ mô bên ngoài
1.1.3.2. Các yếu tố môi trường vi mô trong ngành
1.1.3.3. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp
1.1.4. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh
1.2. Hệ thống tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả kinh doanh
1.2.1. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả kinh doanh
1.2.2. Hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.3. Phương pháp phân tích tài chính
1.3.1. Phương pháp tỷ số
1.3.2. Phương pháp so sánh
1.3.3. Phương pháp thay thế liên hoàn
1.3.4. Phương pháp Dupont
1.4. Nội dung phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận
1.4.1.1. Doanh thu
1.4.1.2. Chi phí
1.4.1.3. Lợi nhuận
1.4.2. Phân tích tình hình cơ cấu tài sản-nguồn vốn
1.4.2.1. Đánh giá tình hình tài sản
1.4.2.2. Đánh giá tình hình nguồn vốn
1.4.3. Phân tích khả năng thanh toán
1.4.3.1. Khả năng thanh toán ngắn hạn (Current ratio)
1.4.3.2. Khả năng thanh toán nhanh (Quick ratio)
1.4.3.3. Khả năng thanh toán tức thời
1.4.4. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
1.4.4.1. Vòng quay tổng tài sản (Total asset turnover)
1.4.4.2. Vòng quay tài sản lưu động (Short-term asset turnover)
1.4.4.3. Vòng quay tài sản cố định (Long-term asset turnover)
1.4.5. Phân tích khả năng sinh lời
1.4.5.1. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (Return on sales – ROS)
1.4.5.2. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (Return on assets – ROA)
1.4.5.3. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (Return on Equity – ROE)
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC PHÚ
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Đức Phú
2.1.1. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Đức Phú
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Đức Phú
2.1.3. Lĩnh vực kinh doanh của công ty
2.1.4. Cơ cấu tổ chức và kinh doanh của công ty TNHH Đức Phú
2.1.4.1. Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Đức Phú
2.1.4.2. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Đức Phú
2.2. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Đức Phú
2.2.1. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô bên ngoài công ty
2.2.2. Các yếu tố thuộc môi trường vi mô trong ngành
2.2.3. Các yếu tố nội tại của doanh nghiệp
2.3. Hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Đức Phú giai đoạn 2010-2012
2.3.1. Phân tích tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận
2.3.1.1. Về doanh thu
2.3.1.2. Về chi phí
2.3.1.3. Về lợi nhuận
2.3.2. Phân tích tình hình cơ cấu tài sản - nguồn vốn
2.3.2.1. Phân tích cơ cấu tài sản
2.3.2.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn
2.3.2.3. Đánh giá tình hình tài sản
2.3.2.4. Đánh giá tình hình nguồn vốn
2.3.3. Phân tích khả năng thanh toán
2.3.3.1. Khả năng thanh toán ngắn hạn (Current ratio)
2.3.3.2. Khả năng thanh toán nhanh (Quick ratio)
2.3.3.3. Khả năng thanh toán tức thời
2.3.4. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
2.3.4.1. Vòng quay tổng tài sản (Total asset turnover)
2.3.4.2. Vòng quay tài sản lưu động (Short-term asset turnover)
2.3.4.3. Vòng quay tài sản cố định (Long-term asset turnover)
2.3.5. Phân tích khả năng sinh lời
2.3.6. Phân tích tổng hợp tài chính bằng phân tích Dupont
2.4. So sánh một số chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh cơ bản của công ty TNHH Đức Phú với đối thủ cạnh tranh tiêu biểu
2.5. Đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Đức Phú giai đoạn 2010-2012
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐỨC PHÚ
3.1. Mục tiêu của công ty TNHH Đức Phú trong năm 2013
3.2. Cách khắc phục những hạn chế tại công ty TNHH Đức Phú
3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Đức Phú
3.3.1. Các biện pháp nâng cao năng lực tài chính của công ty TNHH Đức Phú
3.3.1.1. Giải pháp nâng cao năng lực vốn
3.3.1.2. Giải pháp xây dựng chính sách các khoản phải thu khách hàng
3.3.2. Các biện pháp hoàn thiện hoạt động marketing của công ty TNHH Đức Phú
3.3.2.1. Hoàn thiện bộ máy marketing của công ty TNHH Đức Phú
3.3.2.2. Tăng thị phần của công ty TNHH Đức Phú
3.3.2.3. Tăng cường các hoạt động marketing
3.3.3. Các biện pháp nâng cao chất lượng và trình độ nguồn nhân lực của công ty TNHH Đức Phú
3.3.3.1. Chế độ đào tạo và chính sách đãi ngộ
3.3.3.2. Định hướng phát triển nhân sự
3.4. Kiến nghị đối với lãnh đạo công ty TNHH Đức Phú
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan