[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp xây dựng thương hiệu tại Công ty Thương mại Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp xây dựng thương hiệu tại Công ty Thương mại Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG HIỆU
1.1 Lý luận chung về thương hiệu
1.1.1 Khái niệm về thương hiệu
1.1.2 Vai trò của thương hiệu
1.1.3 Các chức năng của thương hiệu
1.2 Quy trình xây dựng thương hiệu
1.2.1 Nghiên cứu marketing
1.2.2 Xây dựng tầm nhìn, sứ mạng của thương hiệu
1.2.3 Định vị thương hiệu
1.2.4 Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu
1.2.5 Lựa chọn mô hình thương hiệu
1.2.6 Bảo vệ thương hiệu
1.2.7 Tạo lập giá trị thương hiệu bằng công cụ Marketing – Mix
1.2.8 Quảng bá thương hiệu
1.2.9 Đánh giá thương hiệu
1.2.10 Khai thác thương hiệu
1.3 Thương hiệu trong kinh doanh thương mại dịch vụ
1.4 Một số yếu tố ảnh hưởng tới xây dựng thương hiệu
1.4.1 Các yếu tố bên trong doanh nghiệp
1.4.2 Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp
1.5 Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU VỀ THƯƠNG HIỆU CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
2.1 Giới thiệu về công ty thương mại Hà Nội
2.1.1 Giới thiệu chung về công ty
2.1.2 Cơ cấu tổ chức
2.1.3 Sản phẩm của công ty
2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây
2.2 Thực trạng về thương hiệu của Công ty thương mại Hà Nội trong những năm gần đây
2.2.1 Nghiên cứu marketing
2.2.2 Tầm nhìn, sứ mạng thương hiệu
2.2.3 Định vị thương hiệu
2.2.4 Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu
2.2.5 Lựa chọn mô hình
2.2.6 Bảo vệ thương hiệu
2.2.7 Tạo lập giá trị thương hiệu bằng công cụ mar – mix (7p)
2.2.8 Quảng bá thương hiệu
2.2.9 Khai thác thương hiệu
2.2.10 Đánh giá thương hiệu
2.3 Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
3.1 Định hướng phát triển thương hiệu Hapro
3.1.1 Định hướng phát triển nghiên cứu marketing
3.1.2 Định hướng phát triển dịch vụ khách hàng
3.1.3 Định hướng phát triển sản phẩm
3.1.4 Định hướng phát triển quảng bá thương hiệu
3.2 Một số yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu Hapro
3.2.1 Các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu
3.2.2 Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến xây dựng thương hiệu
3.3 Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình xây dựng thương hiệu Hapro
3.3.1 Đề xuất từ nghiên cứu marketing
3.3.2 Đề xuất về hệ thống nhận diện thương hiệu - logo
3.3.3 Đề xuất về tạo lập giá trị thương hiệu bằng công cụ mar – mix
3.3.4 Đề xuất từ quảng bá thương hiệu
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan