[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích thực trạng tài chính và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích thực trạng tài chính và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, vai trò, mục tiêu và ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính
1.1.1. Khái niệm báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính
1.1.2. Vai trò của hệ thống báo cáo tài chính đối với việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp
1.1.3. Mục tiêu của phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính
1.2. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.3. Các chỉ tiêu đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp
1.3.1. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.3.2. Phân tích cơ cấu tài sản nguồn vốn
1.3.3. Phân tích khả năng thanh toán
1.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích khái quát hiệu quả kinh doanh
1.4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
1.4.3. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn
1.4.4. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
1.5. Phân tích chỉ tiêu ROA-ROE thông qua phương trình Dupont
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
2.1. Giới thiệu chung về công ty CP nhựa Bình Minh
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.2. Đánh giá chung về hoạt động tài chính và kinh doanh của công ty CP nhựa Bình Minh
2.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty
2.2.2. Nhận xét chung về hoạt động tài chính và kinh doanh của công ty
2.3. Phân tích thực trạng tài chính của công ty CP nhựa Bình Minh
2.3.1. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.3.2. Tình hình tài sản – nguồn vốn
2.3.3. Phân tích khả năng thanh toán
2.4. Phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty CP nhựa Bình Minh
2.4.1. Phân tích khái quát hiệu quả kinh doanh
2.4.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
2.4.3. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn
2.4.4. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí
2.5. Đánh giá thực trạng tài chính của công ty
2.5.1. Những kết quả đạt được
2.5.2. Những hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ NHỰA BÌNH MINH
3.1. Xu hướng phát triển của ngành nhựa Việt Nam
3.2. Phương hướng hoạt động của công ty CP nhựa Bình Minh
3.2.1. Cơ hội và thách thức
3.2.2. Ưu điểm và nhược điểm
3.2.3. Định hướng phát triển của công ty trong những năm tới
3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty CP nhựa Bình Minh
3.3.1. Chủ động hơn trong việc tìm nguồn cung ứng nguyên liệu và tiết kiệm một số khoản chi phí
3.3.2. Xây dựng chiến lược đầu tư để sử dụng nguồn vốn có hiệu quả
3.3.3. Tăng cường quản lý phải thu khách hàng
3.3.4. Quản lý hàng tồn kho
3.3.5. Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ bằng việc đầu tư và tổ chức sử dụng hợp lý
3.3.6. Các giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan