[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích thực trạng tài chính tại Công ty TNHH Chè Á Châu

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích thực trạng tài chính tại Công ty TNHH Chè Á Châu
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
1.1. Khái niệm và mục đích của việc lập báo cáo tài chính
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Vai trò và nội dung của báo cáo tài chính đối với việc phân tích tài chính của doanh nghiệp
1.1.2.1. Bảng cân đối kế toán (BCĐKT)
1.1.2.2. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.1.2.3. Thuyết minh báo cáo tài chính
1.1.2.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Doanh nghiệp
1.2.2. Tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Chức năng và vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.2.3.1. Chức năng của tài chính doanh nghiệp
1.2.3.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.2.4. Phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Mục tiêu và ý nghĩa của việc phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.2.1. Đối với nhà quản trị
1.3.2.2. Đối với nhà đầu tư
1.3.2.3. Đối với người cho vay (đối với chủ nợ)
1.3.2.4. Đối với các đối thủ cạnh tranh
1.3.2.5. Đối với các đối tượng khác
1.4. Phương pháp phân tích tài chính
1.4.1. Phương pháp tỷ số
1.4.2. Phương pháp so sánh
1.4.3. Phương pháp Dupont
1.5. Nội dung phân tích đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Tình hình cơ cấu tài sản – nguồn vốn
1.5.1.1. Đánh giá tình hình nguồn vốn
1.5.1.2. Đánh giá tình hình tài sản
1.5.2. Phân tích doanh thu – chi phí – lợi nhuận
1.5.2.1. Doanh thu
1.5.2.2. Chi phí
1.5.2.3. Lợi nhuận
1.5.3. Phân tích các chỉ số tài chính
1.5.3.1. Các tỷ số về khả năng thanh toán
1.5.3.2. Các tỷ số về khả năng cân đối vốn (cơ cấu vốn)
1.5.3.3. Các tỷ số về khả năng hoạt động
1.5.3.4. Các tỷ số về khả năng sinh lời
1.5.4. Phân tích các chỉ tiêu trung gian
1.6. Nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp
1.6.1. Nhân tố thuộc về doanh nghiệp
1.6.2. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.7. Khái niệm và bản chất của hiệu quả kinh doanh
1.7.1. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh
1.7.2. Bản chất của hiệu quả kinh doanh
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH CHÈ Á CHÂU
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Chè Á Châu
2.1.1. Giới thiệu chung
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.3. Cơ cấu tổ chức
2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty
2.1.4.1. Giám đốc
2.1.1.2. Phó giám đốc
2.1.4.3. Phòng tài chính kế toán
2.1.4.4. Phòng kĩ thuật và xuất nhập khẩu
2.1.4.5. Phòng tổ chức hành chính
2.1.4.6. Kho đầu vào
2.1.4.7. Kho thành phẩm
2.1.4.8. Xưởng sản xuất
2.1.5. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.5.1. Lĩnh vực kinh doanh của công ty TNHH Chè Á Châu
2.1.5.2. Mặt hàng kinh doanh của công ty TNHH Chè Á Châu
2.1.5.3. Mô tả đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh chung của công ty TNHH Chè Á Châu
2.2. Đánh giá chung về hoạt động tài chính và kinh doanh của công ty TNHH Chè Á Châu
2.2.1. Thông tin sử dụng trong phân tích tài chính tại công ty
2.2.2. Thị trường xuất khẩu chè của công ty TNHH Chè Á Châu
2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh
2.3. Phân tích thực trạng tài chính công ty TNHH Chè Á Châu
2.3.1. Phân tích tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận
2.3.1.1. Doanh thu
2.3.1.2. Chi phí
2.3.1.3. Lợi nhuận
2.3.2. Nhận xét cơ cấu tài sản – nguồn vốn
2.3.2.1. Tài sản
2.3.2.2. Nguồn vốn
2.3.2.3. Chiến lược quản lý vốn
2.3.3. Phân tích khả năng thanh toán
2.3.4. Phân tích khả năng hoạt động
2.3.5. Phân tích khả năng cân đối vốn
2.3.6. Phân tích khả năng sinh lời
2.4. Đánh giá thực trạng tài chính của công ty TNHH Chè Á Châu
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH CHÈ Á CHÂU
3.1. Phương hướng hoạt động của công ty TNHH Chè Á Châu trong những năm tới
3.1.1. Tình hình thị trường chè trong những tháng đầu năm 2012
3.1.1.1. Tình hình thế giới
3.1.1.2. Tình hình trong nước
3.1.2. Thuận lợi và khó khăn trong kinh doanh
3.1.3. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.2. Giải pháp về phương hướng nâng cao năng lực tài chính cho công ty
3.2.1. Xác định chính sách tài trợ, xây dựng cơ cấu vốn hợp lý
3.2.2. Nâng cao hiệu quả quản lý vốn bằng tiền
3.2.3. Tăng cường các khoản phải thu khách hàng
3.2.3.1. Xây dựng chính sách các khoản phải thu
3.2.3.2. Xây dựng điều khoản bán chịu
3.2.3.3. Sử dụng mô hình điểm tín dụng z
3.2.4. Nhóm giải pháp về chi phí
3.2.4.1. Quản lý dự trữ và quay vòng hàng tồn kho
3.2.4.2. Quản lý và giảm giá vốn hàng bán
3.2.4.3. Chi phí nhân công
3.2.4.4. Chi phí quản lý
3.2.5. Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
3.2.6. Bồi dưỡng đội ngũ lao động
3.2.7. Hoàn thiện công tác kế toán tài chính và nâng cao trình độ quản lý tài chính doanh nghiệp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan