[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích thực trạng sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần Lideco 8

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích thực trạng sử dụng vốn lưu động của Công ty Cổ phần Lideco 8
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Lý thuyết cơ bản về vốn lưu động
1.1.1. Khái niệm vốn lưu động
1.1.2. Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.3. Vai trò của vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.4. Phân loại vốn lưu động
1.1.5. Kết cấu vốn lưu động
1.2. Chính sách quản lý vốn lưu động
1.2.1. Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn
1.2.2. Chính sách quản lý nợ ngắn hạn
1.2.3. Chính sách quản lý kết hợp tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn
1.3. Nội dung quản lý tài sản ngắn hạn
1.3.1. Quản lý Tiền mặt
1.3.2. Quản lý các khoản phải thu
1.3.3. Quản lý hàng tồn kho
1.4. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.4.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.4.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LIDECO 8
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần LIDECO 8
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công tycổ phần Lideco 8
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Công ty cổ phần Lideco 8.
2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh chung của công ty
2.2.1. Tình hình tài sản – nguồn vốn
2.2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.2.3. Một số chỉ tiêu tổng hợp
2.3. Thực trạng về hiệu quả sử dụng vốn lưu độngcủa công ty
2.3.1. Phân tích cơ cấu vốn lưu động
2.3.2. Phân tích chính sách quản lý vốn lưu động của Công ty Cổ phần LIDECO 8
2.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sự dụng vốn lưu động
2.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng hoạt động của bộ phận vốn lưu động
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LIDECO 8
3.1. Định hướng phát triển và quan điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty
3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty
3.2.1. Kế hoạch hoá vốn lưu động
3.2.2. Áp dụng các biện pháp quản lý kho và tiền
3.2.3. Nâng cao tốc độ luân chuyển vốn lưu động thông qua tiếp cận các công nghệ mới trong sản xuất
3.2.4. Nâng cao năng lực quản lý tài chính thông qua công tác bồi dưỡng cán bộ
3.2.5. Nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính
3.2.6. Quản lý và sử dụng các khoản mục của vốn lưu động hữu hiệu hơn
3.2.7. Quản lý chi phí phát sinh và thiệt hại trong sản xuất
3.2.8. Một số giải pháp khác
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan