[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích thực trạng quản lý dòng tiền ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích thực trạng quản lý dòng tiền ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Viễn thông FPT
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ DÒNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về dòng tiền
1.1.1. Các khái niệm cơ bản
1.1.1.1. Khái niệm về tiền
1.1.1.2. Khái niệm dòng tiền
1.1.2. Đặc điểm của dòng tiền
1.1.2.1. Nguồn của dòng tiền
1.1.2.2. Mối quan hệ giữa dòng tiền và doanh thu
1.1.3. Phân loại dòng tiền
1.1.3.1. Phân loại dòng tiền theo tiêu chí nguồn gốc hình thành
1.1.3.2. Phân loại dòng tiền theo mối quan hệ với dòng vật chất
1.1.4. Vai trò của dòng tiền
1.1.4.1. Duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.4.2. Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và quy mô của doanh nghiệp
1.2. Khái niệm quản lý dòng tiền
1.2.1. Khái niệm quản lý dòng tiền hiệu quả
1.2.2. Mục tiêu của việc quản lý dòng tiền
1.2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý dòng tiền
1.2.3.1. Hệ thống thông tin bên trong và bên ngoài doanh nghiệp
1.2.3.2. Hệ thống quản lý dòng tiền nội bộ của doanh nghiệp
1.2.3.3. Hệ thống kiểm toán
1.2.3.4. Hệ thống ngân hàng hỗ trợ nhu cầu của doanh nghiệp
1.2.4. Các biện pháp quản lý dòng tiền
1.2.4.1. Một số biện pháp quản lý dòng tiền ra
1.2.4.2. Một số biện pháp quản lý dòng tiền vào
1.2.5 .Các bước quản lý dòng tiền trong doanh nghiệp
1.3. Chính sách quản lý dòng tiền
1.3.1. Quản lý tài sản lưu động
1.3.1.1. Quản lý tiền trong doanh nghiệp
1.3.1.2. Quản lý phải thu khách hàng
1.3.1.3. Quản lý hàng tồn kho
1.3.2. Quản lý nguồn vốn nợ ngắn hạn
1.3.2.1. Khái niệm nguồn vốn nợ ngắn hạn
1.3.2.2. Tín dụng ngân hàng
1.3.2.3. Tín dụng thương mại
1.3.2.4. Lựa chọn nguồn tài trợ ngắn hạn
1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý dòng tiền
1.4.1. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh chung
1.4.1.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sinh lời
1.4.1.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
1.4.2. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động của dòng tiền
1.4.2.1 Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động chung
1.4.2.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán bằng dòng tiền từ HĐKD
1.4.2.3 Chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lý từng loại tài sản ngắn hạn
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DÒNG TIỀN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
2.1. Khái quát về Công ty Cổ phần viễn thông FPT
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Sơ đồ bộ máy tổ chức và quản lý
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban:
2.1.3.1. Đại hội đồng cổ đông
2.1.3.2. Hội đồng quản trị
2.1.3.3. Ban kiểm soát
2.1.3.4. Ban tổng giám đốc
2.1.3.5. Ban Tài chính Kế toán
2.1.3.6. Ban quản lý chất lượng
2.1.3.7. Ban hành chính nhân sự
2.1.3.8. Ban quan hệ đối ngoại
2.1.3.9. Ban quản lý công nghệ
2.1.3.10. Chi nhánh khu vực
2.1.4. Khái quát ngành nghề kinh doanh
2.2. Thực trang hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty
2.2.1. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2.2.2. Phân tích tình hình tài sản ngắn hạn và nguồn vốn ngắn hạn của Công ty Cổ phần viễn thông FPT
2.2.2.1. Tình hình tài sản
2.2.2.2. Tình hình, cơ cấu nguồn vốn của Công ty Cổ phần viễn thông FPT
2.2.3. Đánh giá chung hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần viễn thông FPT
2.2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.3. Thực trạng quản lý dòng tiền ngắn hạn của Công ty FPT Telecom
2.3.1. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty
2.3.1.1. Phân tích dòng lưu chuyển tiền tệ từ HĐKD
2.3.1.2. Phân tích dòng lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư
2.3.1.3. Phân tích dòng lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính
2.3.2. Quản lý dòng tiền thông qua việc quản lý tài sản lưu động của Công ty
2.3.2.1 Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền:
2.3.2.2. Quản lý các khoản phải thu ngắn hạn
2.3.2.3. Quản lý hàng tồn kho
2.3.2.4. Quản lý các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
2.3.2. Quản lý dòng tiền thông qua quản lý nguồn vốn nợ ngắn hạn của Công ty Cổ phần viễn thông FPT
2.3.2.1 Quản lý nợ vay ngắn hạn
2.3.2.2. Quản lý các khoản phải trả người bán
2.3.2.3 Quản lý khoản mục khách hàng ứng trước
2.3.3. Các chi tiêu đánh giá hiệu quả quản lý dòng tiền ngắn hạn của doanh nghiệp
2.3.3.1.Các chỉ tiêu phản ánh kết quả công tác quản lý dòng tiền từ HĐKD
2.3.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng từng bộ phận cấu thành tài sản ngắn hạn
2.3.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán bằng dòng tiền từ HĐKD
2.4. So sánh, đối chiếu khái quát tình hình quản lý dòng tiền của công ty cổ phần thủy sản Bình An (Bianfishco)
2.4.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần thủy sản Bình An
2.4.2. Phân tích khái quát tình hình quản lý dòng tiền của công ty cổ phần thủy sản Bình An
2.4.3. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính của công ty cổ phần thủy sản Bình An
2.4.3.1. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời
2.4.3.2. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
2.5. Đánh giá tình hình quản lý dòng tiền ngắn hạn tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Telecom
2.5.1. Những kết quả đạt được
2.5.2. Những mặt hạn chế
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DÒNG TIỀN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT
3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của công ty cổ phần viền thông FPT trong năm 2012.
3.1.1. Định hướng phát triển.
3.1.2. Mục tiêu chiến lược
3.2. Một số biện pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền ngắn hạn tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
3.2.1 Xác định nhu cầu vốn lưu động
3.2.2. Quản lý các khoản phải thu khách hàng
3.2.3. Dự báo báo báo cáo lưu chuyển tiền tệ
3.2.4. Mở rộng mối quan hệ với các doanh nghiệp bên ngoài
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan