[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích và đánh giá tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại Cát Thành

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích và đánh giá tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại Cát Thành
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát về tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Bản chất của tài chính trong doanh nghiệp
1.1.3. Chức năng của tài chính doanh nghiệp
1.2. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Các khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Ý nghĩa của việc phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4. Nguồn thông tin sử dụng trong phân tích tài chính
1.2.5. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phân tích tình hình biến động của tài sản, nguồn vốn
1.3.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
1.3.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCLCTT)
1.3.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.3.5. Phân tích tình hình tài chính chung qua chỉ số Z – score
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CÁT THÀNH
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Cát Thành
2.1.1. Vài nét về công ty
2.1.2. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của công ty CP DVTM Cát Thành
2.1.3. Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP DVTM Cát Thành
2.1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty DV TM Cát Thành
2.2. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty CP DVTM Cát Thành
2.2.1. Phân tích tình hình biến động tài sản, nguồn vốn của Công ty
2.2.2. Phân tích tình hình biến động Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận của Công ty CP DVTM Cát Thành
2.2.3. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.4. Phân tích tình hình tài chính chung của công ty thông qua chỉ số Z - score
2.3. Một số chỉ tiêu hoạt động so với doanh nghiệp khác
2.4. Nhận xét và đánh giá tình hình tài chính của công ty CPDVTM Cát Thành
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP DVTM CÁT THÀNH
3.1. Dự đoán sơ bộ những nhân tố có thể ảnh hưởng tới công ty trong năm tới
3.2. Định hướng và mục tiêu phát triển của công ty trong thời gian tới
3.3. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan