[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích và hoàn thiện cấu trúc tài chính tại Công ty Cổ phần Kết cấu Thép Cơ khí

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích và hoàn thiện cấu trúc tài chính tại Công ty Cổ phần Kết cấu Thép Cơ khí
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát chung về phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.2. Ý nghĩa của phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Đối với bản thân doanh nghiệp
1.2.2. Đối với chủ thể kinh tế khác
1.3. Phân tích cấu trúc tài sản của doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm về cấu trúc tài sản của doanh nghiệp
1.3.2. Các chỉ tiêu dùng để phân tích cấu trúc tài sản của doanh nghiệp
1.4. Phân tích cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp
1.4.1. Khái niệm về cấu trúc nguồn vốn
1.4.2. Phân tích khả năng tự chủ tài chính của doanh nghiệp
1.4.3. Phân tích tính ổn định của nguồn tài trợ
1.5. Phân tích cân bằng tài chính của doanh nghiệp
1.5.1. Khái quát chung về cân bằng tài chính doanh nghiệp
1.5.2. Các chỉ tiêu dùng để phân tích cân bằng tài chính doanh nghiệp
1.6. Cấu trúc tài chính và hiệu quả tài chính
1.6.1. Khái niệm về hiệu quả và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính doanh nghiệp
1.6.2. Mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và hiệu quả tài chính doanh nghiệp
1.7. Cấu trúc tài chính doanh nghiệp và rủi ro tài chính doanh nghiệp
1.7.1. Khái niệm về rủi ro tài chính doanh nghiệp
1.7.2. Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tài chính doanh nghiệp
1.7.3. Mối quan hệ giữa rủi ro tài chính doanh nghiệp và cấu trúc tài chính doanh nghiệp
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP CƠ KHÍ
2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức và quản lý tại công ty
2.1.4. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh 5 năm gần nhất từ 2006 – 2010
2.2. Phân tích cấu trúc tài chính Công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí
2.2.1. Phân tích cấu trúc tài sản tại Công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí
2.2.2. Phân tích cấu trúc nguồn vốn tại Công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí
2.2.3. Phân tích cân bằng tài chính tại Công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí
2.3. Phân tích cấu trúc tài chính và hiệu quả tài chính tại Công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí
2.3.1. Hiệu quả kinh doanh
2.3.2. Khả năng tự chủ về tài chính
2.3.3. Độ lớn đòn bẩy tài chính
2.3.4. Khả năng thanh toán lãi vay
2.4. Phân tích cấu trúc tài chính và rủi ro tài chính tại Công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP CƠ KHÍ
3.1. Đánh giá về cấu trúc tài chính tại Công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí
3.1.1. Ưu điểm
3.1.2. Nhược điểm
3.2. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện cấu trúc tài chính tại Công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí
3.2.1. Quản lý tốt khoản mục vốn bằng tiền
3.2.2. Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu
3.2.3. Quản lý tốt hàng tồn kho
3.2.4. Dự đoán nhu cầu vốn lưu động
3.2.5. Đầu tư đổi mới tài sản cố định
3.2.6. Tiết kiệm chi phí lãi vay bằng cách huy động của cán bộ công nhân viên
3.2.7. Tăng huy động vốn chủ sở hữu, giảm sử dụng vốn vay
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan