[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích và hoàn thiện cấu trúc vốn tại Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích và hoàn thiện cấu trúc vốn tại Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN
1.1. Khái niệm về cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn
1.1.1. Khái niệm về cấu trúc vốn
1.1.2. Các nhân tố cấu thành cấu trúc vốn
1.1.2.1. Nguồn vốn vay
1.1.2.2. Nguồn vốn chủ sở hữu
1.1.3. Các tỷ số đo lường cấu trúc vốn
1.1.4. Ý nghĩa của việc nghiên cứu cấu trúc vốn trong quản trị tài chính
1.2. Chi phí sử dụng vốn
1.2.1. Khái niệm về chi phí sử dụng vốn
1.2.2. Các loại chi phí sử dụng vốn
1.2.2.1. Chi phí sử dụng vốn vay dài hạn
1.2.2.2. Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu.
1.2.3. Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC- Weighted average cost of capital)
1.2.4. Chi phí sử dụng vốn biên tế và quyết định đầu tư
1.2.4.1. Chi phí sử dụng vốn biên tế (MCC-Maginal cost of capital)
1.2.4.2. Danh mục cơ hôi đầu tư (IOS- Investment Opporunity Schedule)
1.3. Tác động của cấu trúc vốn đến doanh lợi và rủi ro
1.3.1. Khái niệm và phân loại rủi ro
1.3.2. Đòn bẩy tài chính trong doanh nghiệp
1.3.3. Phân tích độ nghiêng đòn bẩy tài chính (DFL- Degree of Financial Leverage)
1.3.4. Các phương pháp đo lường rủi ro tài chính khác
1.4. Cấu trúc vốn trong mối quan hệ với giá trị doanh nghiệp
1.4.1. Lý thuyết M&M
1.4.2. Phân tích điểm bàng quan EBIT-EPS
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CẤU TRÚC VỐN, CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Khái quát ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức và quản lý tại Công ty
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 3 năm gần nhất (từ 2009- 2011)
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ 2009-2011
2.2.2. Nguồn gốc của sự tăng trưởng và chất lượng của sự tăng trưởng
2.2.3. Tình hình tài sản –nguồn vốn của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai trong giai đoạn 2009-2011
2.2.4. Chỉ tiêu tài chính tổng hợp
2.2.4.1. Nhóm phản ánh tỷ suất sinh lời
2.2.4.2. Tỷ suất tự tài trợ
2.2.4.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán
2.3. Phân tích thực trạng cấu trúc vốn của Công ty CP HAGL giai đoạn từ 2009-2011
2.3.1. Phân tích cấu trúc vốn của Công ty CP HAGL
2.3.2. Phân tích chi phí sử dụng vốn và chi phí sử dụng vốn bình quân của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai
2.4. Phân tích tác động của cấu trúc vốn đến doanh lợi và rủi ro của Công ty Cổ phần HAGL
2.4.1. Cấu trúc vốn ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh
2.4.2. Cấu trúc vốn ảnh hưởng tới khả năng tự chủ tài chính
2.4.3. Phân tích tác động của đòn cân nợ DFL
2.4.4. Đo lường rủi ro tài chính
2.4.5. Phân tích điểm bàng quan EBIT-EPS
2.5. Cấu trúc vốn ảnh hưởng tới chính sách thuế
2.6. Đánh giá về cấu trúc vốn tại Công ty CP HAGL
2.6.1. Ưu điểm
2.6.2. Nhược điểm
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CƠ CẤU VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
3.1. Định hướng đổi mới cơ cấu vốn của Công ty trong thời gian tới
3.1.1. Định hướng chung của công ty
3.1.2. Định hướng đổi mới cơ cấu vốn của công ty
3.2. Xây dựng cơ cấu vốn tại công ty CP HAGL
3.2.1. Chú trọng hơn nữa việc tạo lập cơ sở dữ liệu cần thiết cho việc xác định cơ cấu vốn tối ưu.
3.2.2. Xây dựng cơ cấu vốn tối ưu tại Công ty CP HAGL
3.3. Giải pháp hỗ trợ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan