[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích việc sử dụng đòn bẩy tại Công ty Cổ phần Chiếu sáng và Thiết bị toàn bộ KK

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích việc sử dụng đòn bẩy tại Công ty Cổ phần Chiếu sáng và Thiết bị toàn bộ KK
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC SỬ DỤNG ĐÒN BẨY TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Những khái niệm cơ bản sử dụng trong phân tích đòn bẩy.
1.2. Đòn bẩy hoạt động.
1.3. Đòn bẩy tài chính.
1.4. Đòn bẩy tổng hợp.
Chương 2. PHÂN TÍCH VIỆC SỬ DỤNG ĐÒN BẨY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ KK
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Chiếu sáng và Thiết bị toàn bộ KK.
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Chiếu sáng và Thiết bị toàn bộ KK trong giai đoạn 2010 - 2012.
2.3. Một số chỉ tiêu tài chính tổng hợp.
2.4. Phân tích việc sử dụng đoàn bẩy tại Công ty Cổ phần Chiếu sáng và Thiết bị toàn bộ KK trong giai đoạn 2010 - 2012.
Chương 3. NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÒN BẨY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG VÀ THIẾT BỊ TOÀN BỘ KK
3.1. Đánh giá tình hình sử dụng đòn bẩy tại Công ty Cổ phần Chiếu sáng và Thiết bị toàn bộ KK trong giai đoạn 2010 - 2012.
3.2. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Chiếu sáng và Thiết bị toàn bộ KK.
3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy hoạt động.
3.4. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính.
LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan