[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Cầu Giấy

[/kythuat]
[tomtat]
Phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Cầu Giấy
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHŨNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÕNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng
1.1.1. Các khái niệm về rủi ro tín dụng và bản chất của rủi ro tín dụng
1.1.2. Phân loại rủi ro tín dụng
1.1.3. Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng
1.1.4. Các dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
1.1.5. Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
1.1.6. Mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và lợi nhuận của ngân hàng
1.2. Phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm và tại sao phải phòng ngừa rủi ro tín dụng
1.2.2. Nội dung phòng ngừa rủi ro tín dụng
1.2.2.1. Phòng ngừa trước khi cho vay
1.2.2.2. Phòng ngừa sau khi cho vay
1.2.3. Các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng
1.3. Nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
1.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng có thể kiểm soát được
1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng không thể kiểm soát được
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÕNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦU GIẤY
2.1. Khái quát về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam - chi nhánh cầu giấy
2.1.2. Bộ máy tổ chức của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam - chi nhánh cầu giấy
2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam - chi nhánh cầu giấy
2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam - chi nhánh cầu giấy từ năm 2011 đến năm 2013
2.2. Thực trạng phòng ngừa rủi ro tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam - chi nhánh cầu giấy từ năm 2011 đến năm 2013
2.2.1. Quy trình tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam - chi nhánh cầu giấy đang áp dụng
2.2.2. Thực trạng phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam - chi nhánh cầu giấy trong công tác phòng ngừa rủi ro
2.2.2.1. Phòng ngừa rủi ro bằng công tác phân loại nợ
2.2.2.2. Phòng ngừa rủi ro bằng công tác trích lập dự phòng rủi ro
2.2.2.3. Đo lường rủi ro qua công tác phân tích nợ quá hạn và nợ xấu
2.2.3. Phòng ngừa rủi ro tín dụng bằng công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam - chi nhánh cầu giấy
2.2.3.1. Thẩm định hồ sơ vay và sàng lọc khách hàng
2.2.3.2. Xếp hạng tín dụng
2.2.3.3. Ứng phó với rủi ro tín dụng
2.2.3.4. Chi nhánh tăng cường tối đa sử dụng nguồn nhân lực một cách có hiệu quả
2.2.4. Các biện pháp ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam - chi nhánh cầu giấy khắc phục khi rủi ro tín dụng
2.3. Đánh giá hoạt động phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam - chi nhánh cầu giấy
2.3.1. Những kết quả đạt được
2.3.2. Những tồn tại
2.3.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÕNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦU GIẤY
3.1. Định hướng hoạt động tín dụng và phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam - chi nhánh cầu giấy
3.1.1. Những định hướng lớn trong hoạt động kinh doanh và tín dụng
3.1.2. Định hướng và mục tiêu công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng của chi nhánh cầu giấy
3.2. Các giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam - chi nhánh cầu giấy
3.2.1. Tăng cường hiệu quả của hệ thống thông tin tín dụng
3.2.2. Tăng cường công tác kiểm tra, phòng ngừa nội bộ nhằm phái hiện và ngăn ngừa rủi ro tín dụng
3.2.3. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định khách hàng trước khi cho vay
3.2.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có chính sách nhân sự hợp lý
3.2.5. Một số giải pháp khác
2.2.5.1. Xây dựng và thực hiện chính sách phòng ngừa rủi ro phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh
3.2.5.2. Thực hiện đúng quy định về đảm bảo tiền vay
3.2.5.3. Tăng cường kiểm tra, giám sát các khoản vay
3.2.5.4. Đa dạng hoá hình thức cho vay, khách hàng vay, lĩnh vực đầu tư
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1. Đối với chính phủ
3.3.2. Đối với ngân hàng nhà nước
3.3.3. Đối với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam - chi nhánh cầu giấy
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan