[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Láng Hạ

[/kythuat]
[tomtat]
Phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Láng Hạ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
1.1.1. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng
1.1.2. Một số dấu hiệu cơ bản để nhận biết rủi ro tín dụng
1.1.3. Hậu quả của rủi ro tín dụng
1.2. Phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động của ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm phòng ngừa rủi ro tín dụng
1.2.2. Vai trò của công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng
1.2.3. Nội dung phòng ngừa rủi ro tín dụng
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác phòng ngừa rủi ro tín dụng
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT LÁNG HẠ
2.1. Sơ lược về tình hình hoạt động và phát triển của Chi nhánh NHNo & PTNT Láng Hạ
2.1.1. Giới thiệu khái quát về Chi nhánh NHNo & PTNT Láng Hạ
2.1.2. Khái quát tình hình hoạt động của Chi nhánh
2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ
2.2.1. Thực trạng nợ quá hạn.
2.2.2. Thực trạng nợ xấu
2.3. Thực trạng phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Láng Hạ
2.3.1. Mô hình phòng ngừa rủi ro tín dụng
2.3.2. Cơ chế và chính sách tín dụng đối với khách hàng
2.3.3. Quy trình nghiệp vụ tín dụng
2.3.4. Hệ thống chấm điểm và xếp hạng khách hàng
2.3.5. Kiểm tra, kiểm soát tín dụng
2.3.6. Thông tin phòng ngừa rủi ro tín dụng
2.3.7. Phương thức cho vay và cơ chế tín dụng nông nghiệp - nông thôn
2.3.8. Trích lập dự phòng rủi ro và xử lý rủi ro tín dụng
2.4. Đánh giá thực trạng phòng ngừa và xử lý rủi ro tín dụng trong Chi nhánh NHNo & PTNT Láng Hạ trong thời gian qua
CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT LÁNG HẠ
3.1. Định hướng về phòng ngừa rủi ro tín dụng của Chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ.
3.2. Một số giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Chi nhánh NHNo & PTNT Láng Hạ
3.2.1. Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích đánh giá khách hàng
3.2.2. Kiểm tra chặt chẽ quy trình phát tiền vay, sử dụng vốn vay
3.2.3. Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tín dụng
3.2.4. Các giải pháp phân tán rủi ro
3.2.5. Tổ chức phân tích tín dụng theo định kỳ
3.2.6. Cần có biện pháp phát hiện và xử lý kịp thời đối với các khoản nợ quá hạn
3.2.7. Cần thay đổi quan điểm: Thế chấp là sự đảm bảo vững chắc cho khoản tiền vay mà phải là hiệu quả sử dụng vốn vay của khách hàng
3.2.8. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ
3.2.9. Kiểm tra chỉ đạo điều hành hoạt động tín dụng của Giám đốc và Ban lãnh đạo
3.2.10. Trích lập dự phòng và xử lý rủi ro đúng qui định
3.2.11. Áp dụng lãi suất thỏa thuận.
3.2.12. Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan