[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thường của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thì trường chứng khoán Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thường của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thì trường chứng khoán Việt Nam
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
1.2. Câu hỏi nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Câu hỏi nghiên cứu
1.2.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
1.5. Kết cấu đề tài
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ GIÁ CỔ PHIẾU THƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU THƯỜNG
2.1. Tổng quan về chứng khoán và cổ phiếu thường
2.1.1. Tổng quan về thị trường chứng khoán
2.1.2. Tổng quan chung về chứng khoán
2.1.3. Tổng quan chung về cổ phiếu thường
2.2. Những vấn đề chung về giá cổ phiếu thường
2.2.1. Mệnh giá cổ phiếu thường
2.2.2. Giá trị sổ sách cổ phiếu thường
2.2.3. Giá trị thực của cổ phiếu thường
2.2.4. Giá trị thị trường của cổ phiếu thường
2.3. Vài nét về ngân hàng thương mại
2.3.1. Khái niệm ngân hàng thương mại
2.3.2. Giai đoạn phát triển của ngành ngân hàng Việt Nam
2.3.3. Hoạt động chủ đạo của ngân hàng thương mại
2.3.4. Đặc trưng hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại
2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thường
2.4.1. Các nhân tố vĩ mô
2.4.2. Các nhân tố vi mô
2.5. Khung nghiên cứu
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.6. Quy trình nghiên cứu
2.7. Phương pháp thu thập số liệu và xử lý số liệu
2.7.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.7.2. Phương pháp xử lý số liệu
2.8. Các biến nghiên cứu và đo lường các biến nghiên cứu
2.8.1. Mô hình nghiên cứu
2.8.2. Các biến và giả thuyết nghiên cứu
CHƯƠNG 4. THỰC TRẠNG GIÁ CỔ PHIẾU THƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU THƯỜNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
4.1. Lịch sử ra đời Thị trường chứng khoán Việt Nam
4.2. Thực trạng giá cổ phiếu thường của các Ngân hàng Thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
4.3. Thực trạng các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu thường của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
4.3.1. Tăng trưởng GDP (GDP)
4.3.2. Lạm phát (I)
4.3.3. Tỷ giá USD/VND (EX)
4.3.4. Thời gian hoạt động của Ngân hàng (AGE)
4.3.5. Quy mô ngân hàng (SIZE)
4.3.6. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)
4.3.7. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)
4.3.8. Hệ số giá trên thu nhập (P/E)
4.3.9. Tỷ lệ nợ xấu (NPLs)
4.3.10. Lãi trên cổ phiếu (EPS)
4.3.11. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR)
4.3.12. Tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu
4.3.13. Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản
4.3.14. Tốc độ tăng trưởng tổng tiền gửi
4.3.15. Tốc độ tăng trưởng cấp tín dụng
CHƯƠNG 5. NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
5.1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu
5.2. Phân tích hồi quy tuyến tính
5.2.1. Đánh giá độ phù hợp của mô hình
5.2.2. Kiểm định độ phù hợp của mô hình
5.2.3. Kiểm định các nhân tố tác động
5.2.4. Kết quả của mô hình
5.3. Điều chỉnh mô hình
5.4. Kiểm định khuyết tật của mô hình
5.4.1. Kiểm định đa cộng tuyến
5.4.2. Kiểm định dị phương sai
5.4.3. Kiểm định mô hình bỏ sót biến thích hợp
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
6.1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu
6.2. Một số hạn chế của đề tài nghiên cứu
6.3. Một số kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan