[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Sản xuất kính an toàn

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Sản xuất kính an toàn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1.1 Tổng quan về hệ thống báo cáo tài chính trong doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm BCTC
1.1.2 Vai trò của báo cáo tài chính
1.1.3 Hệ thống báo cáo tài chính
1.1.3.1 Bảng cân đối kế toán
1.1.3.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
1.1.3.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.1.3.4 Thuyết minh báo cáo tài chính
1.2 Phương pháp phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp
1.2.1 Phương pháp so sánh
1.2.2 Phương pháp phân tích tỷ số tài chính
1.2.3 Phương pháp Dupont
1.3 Nội dung phân tích
1.3.1 Phân tích Kết quả kinh doanh
1.3.2 Phân tích tình hình Tài sản – Nguồn vốn
1.3.2.1 Phân tích quy mô Tài sản – Nguồn vốn
1.3.2.2 Phân tích cơ cấu Tài sản – Nguồn vốn
1.3.2.3 Phân tích cân đối Tài sản – Nguồn vốn
1.3.2.4 Phân tích tạo vốn – sử dụng vốn
1.3.3 Phân tích lưu chuyển tiền tệ
1.3.4 Phân tích các chỉ tiêu tài chính
1.3.4.1 Tỷ số về khả năng thanh toán
1.2.2.2 Tỷ số về khả năng quản lý nợ
1.2.2.3 Tỷ số về khả năng hoạt động
1.2.2.4 Tỷ số về khả năng sinh lời
1.3.5 Phân tích điểm hòa vốn
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KÍNH AN TOÀN
2.1 Giới thiệu chung về công ty cổ phần sản xuất Kính An Toàn
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần sản xuất kính an toàn
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần sản xuất kính an toàn
2.2 Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần sản xuất kính an toàn
2.2.1 Phân tích bảng cân đối kế toán
2.2.1.1 Phân tích sự biến động và kết cấu Tài sản
2.2.1.2 Phân tích sự biến động và kết cấu Nguồn vốn
2.2.1.3 Phân tích cân đối Tài sản – Nguồn vốn
2.2.1.4 Phân tích tạo vốn – sử dụng vốn
2.2.2 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.3 Phân tích lưu chuyển tiền tệ
2.2.4 Phân tích các chỉ tiêu tài chính
2.2.4.1 Tỷ số về khả năng thanh toán
2.2.4.2 Tỷ số về khả năng quản lý nợ
2.2.4.3 Tỷ số về khả năng hoạt động
2.2.4.4 Tỷ số về khả năng sinh lời
2.2.4.5 Phân tích điểm hòa vốn
2.2.5 Nhận xét về tình hình tài chính tại công ty cổ phần sản xuất kính an toàn
2.2.5.1 Những hiệu quả đạt được
2.2.5.2 Hạn chế
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KÍNH AN TOÀN
3.1 Những khó khăn, thuận lợi tại công ty cổ phần sản xuất kính an toàn
3.1.1 Thuận lợi
3.1.2 Khó khăn
3.2 Mục tiêu và định hướng phát triển của công ty cổ phần sản xuất kính an toàn
3.2.1 Mục tiêu
3.2.2 Định hướng
3.3 Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần sản xuất kính an toàn
3.3.1 Quản lý hàng tồn kho
3.3.2 Giảm khoản phải thu
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan