[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển tài trợ thương mại quốc tế của ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt nam Chi nhánh Thanh Xuân

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển tài trợ thương mại quốc tế của ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt nam Chi nhánh Thanh Xuân
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH XUÂN
1.1. Khái niệm về tài trợ thương mại quốc tế
1.2. Vai trò tài trợ trong hoạt động thương mại quốc tế
1.2.1. Đối với doanh nghiệp
1.2.2. Đối với ngân hàng thương mại
1.2.3. Đối với nền kinh tế quốc dân
1.3. Các loại tài trợ thương mại quốc tế
1.3.1. Căn cứ vào cách tài trợ
1.3.2. Căn cứ vào phương tiện tài trợ
1.3.3. Căn cứ vào nguồn tài trợ
1.4. Các phương thức tài trợ thương mại quốc tế chủ yếu tại ngân hàng thương mại
1.4.1. Phương thức tín dụng chứng từ
1.4.2. Phương thức nhờ thu
1.4.3. Phương thức khác
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tài trợ thương mại
1.5.1. Nhân tố ngoài ngân hàng
1.5.2. Nhân tố thuộc về ngân hàng
1.6. Các quy định liên quan đến hoạt động tài trợ quốc tế
1.6.1. Các tập quán quốc tế
1.6.2. Các văn bản của nhà nước
1.6.3. Các văn bản quy định của Vietinbank
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH XUÂN – HÀ NỘI
2.1. Tổng quan về Ngân hàng Vietinbank – chi nhánh Thanh Xuân
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của hội sơ chính
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của VietinBank Chi nhánh Thanh Xuân
2.2. Khái quát về hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Thanh Xuân
2.2.1. Huy động vốn
2.2.2. Tinh hình sử dụng vốn
2.2.3. Tốc độ tăng trưởng
2.2.4. Hoạt động dịch vụ
2.3. Thực trạng tài trợ thương mại quốc tế tại Vietinbank – chi nhánh Thanh Xuân
2.3.1. Tình hình tài trợ thương mại quốc tế tại Vietinbank - chi nhánh Thanh Xuân
2.3.2. Quy trình tài trợ thương mại quốc tế tại Vietinbank - chi nhánh Thanh Xuân
2.4. Đánh giá kết quả hoạt độngtài trợ thương mại quốc tế tại Vietinbank - chi nhánh Thanh Xuân
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Những hạn chế tồi tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TẠI NHTM CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THANH XUÂN – HÀ NỘI
3.1. Định hướng và mục tiêu của tài trợ thương mại quốc tế tại Vietinbank – Chi nhánh Thanh Xuân
3.1.1. Cơ hội và thách thức đối với Vietinbank – Chi nhánh Thanh Xuân trong phát triển hoạt động tài trợ thương mại quốc tế
3.1.2. Phương hướng phát triển tài trợ thương mại quốc tế tại Chi nhánh
3.2. Giải pháp phát triển tài trợ thương mại quốc tế tại Vietinbank – Chi nhánh Thanh Xuân đến năm 2015
3.2.1. Giải pháp tổng thể
3.2.2. Giải pháp nghiệp vụ
3.2.3. Giải pháp hỗ trợ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan