[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích cấu trúc tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn Gốm sứ Bát tràng


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích cấu trúc tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn Gốm sứ Bát tràng
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp.
1.1.3. Khái niệm phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp.
1.1.4. Vai trò của phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp.
1.2. Các báo cáo tài chính sử dụng trong phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp.
1.2.1. Bảng cân đối kế toán.
1.2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh
1.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
1.2.4. Thuyết minh báo cáo tài chính
1.3. Các phương pháp sử dụng trong phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp.
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.3. Phương pháp phân tích tỷ lệ.
1.3.4. Phương pháp đồ thị.
1.3.5. Phương pháp cân đối.
1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp.
1.4.1. Phân tích cấu trúc tài sản doanh nghiệp.
1.4.2. Phân tích cấu trúc nguồn vốn doanh nghiệp.
1.4.3. Một số chỉ tiêu đánh giá cấu trúc tài chính doanh nghiệp.
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.5.1. Xu hướng phát triển của nền kinh tế
1.5.2. Quy mô của doanh nghiệp
1.5.3. Cấu trúc tài sản của doanh nghiệp
1.5.4. Thời gian hoạt động của doanh nghiệp
1.5.5. Các nhân tố khác
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH GỐM SỨ BÁT TRÀNG GIAI ĐOẠN 2001-2013
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH gốm sứ Bát Tràng.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.
2.1.2. Tổ chức bộ máy của công ty.
2.1.3. Quy trình sản xuất kinh doanh của công ty
2.2. Phân tích SWOT
2.2.1. Strength (Các điểm mạnh)
2.2.2. Weakness (Điểm yếu)
2.2.3. Opportunity (Cơ hội)
2.2.4. Threat (Mối nguy)
2.3. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2011-2013.
2.4. Phân tích cấu trúc tài sản của công ty TNHH gốm sứ Bát Tràng
2.5. Phân tích cấu trúc nguồn vốn Công ty TNHH gốm sứ Bát tràng.
2.6. Một số chỉ tiêu đánh giá cấu trúc tài chính công ty TNHH gốm sứ Bát Tràng.
2.6.1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của công ty.
2.6.2. Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của công ty.
2.6.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động của công ty.
2.7. Một số kết quả đạt được và hạn chế còn tồn tại trong cấu trúc tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty.
2.7.1. Một số kết quả được.
2.7.2. Hạn chế còn tồn tại.
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH GỐM SỨ BÁT TRÀNG.
3.1. Định hướng phát triển của công ty trong giai đoạn tiếp theo.
3.1.1. Thị trường
3.1.2. Sản phẩm
3.1.3. Nhân lực
3.1.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện cấu trúc tài chính công ty.
3.2.1. Mở rộng quy mô nguồn vốn kinh doanh và gia tăng hiệu quả sử dụng vốn
3.2.2. Đầu tư thêm vào TSCĐ
3.2.3. Áp dụng công nghệ thông tin vào kinh doanh
3.2.4. Quản lý hàng tồn kho
3.2.5. Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu, các khoản phải trả và chi phí quản lý doanh nghiệp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan