[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích cấu trúc tài chính Công ty Xây dựng mỏ hầm lò I – Vinacomin


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích cấu trúc tài chính Công ty Xây dựng mỏ hầm lò I – Vinacomin
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về cấu trúc tài chính
1.1.1. Khái niệm cấu trúc tài chính và phân tích cấu trúc tài chính
1.1.2. Ý nghĩa của phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Phương pháp sử dụng trong phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Tài liệu sử dụng để phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.2. Những nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài chính
1.2.1. Những nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.2.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.3. Phân tích cơ cấu tài sản doanh nghiệp
1.3.1. Khái niệm cơ cấu tài sản
1.3.2. Phân tích tỷ trọng từng bộ phận tài sản trong doanh nghiệp
1.4. Phân tích cơ cấu vốn của doanh nghiệp
1.4.1. Khái niệm cơ cấu vốn
1.4.2. Các chỉ tiêu đo lường cấu trúc vốn doanh nghiệp
1.5. Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn
1.6. Phân tích cân bằng tài chính dưới góc độ ổn định nguồn tài trợ
1.7. Tác động của cấu trúc tài chính tới hiệu quả kinh doanh
CHƯƠNG 2.PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ 1 – VINACOMIN
2.1. Khái quát chung về công ty Xây dựng mỏ hầm lò 1 – Vinacomin
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty
2.1.3. Bộ máy tổ chức của Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 1 – Vinacomin
2.1.4. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
2.2. Tổng quan tình hình hoạt động sản xuất của Công ty Xây dựng hầm lò 1
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 1 trong 4 năm gần nhất 2011 - 2014
2.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh
2.3. Phân tích cấu trúc tài chính của Công ty
2.3.1. Phân tích cơ cấu tài sản
2.3.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn
2.3.3. Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn
2.4. Phân tích cân bằng tài chính
2.4.1. Một số chỉ tiêu đánh giá cân bằng tài chính khác
2.4.2. Tác động của cấu trúc tài chính tới hiệu quả sản xuất kinh doanh
2.5. Đánh giá cấu trúc tài chính của Công ty giai đoạn 2011 -2014
2.5.1. Ưu điểm
2.5.2. Hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ 1 – VINACOMIN
3.1. Mục tiêu và định hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới
3.1.1. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch giai đoạn 2015 – 2020
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cấu trúc tài chính tại Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 1 – Vinacomin.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan