[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích cấu trúc tài chính nhằm hoàn thiện cấu trúc tài chính tại công ty TNHH Hoàng Đức


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích cấu trúc tài chính nhằm hoàn thiện cấu trúc tài chính tại công ty TNHH Hoàng Đức
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái quát chung về cấu trúc tài chính của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.2. Khái niệm, mục tiêu và vai trò của phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Mục tiêu phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Vai trò của phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.3. Thông tin sử dụng trong phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Thông tin bên trong
1.3.2. Thông tin bên ngoài
1.4. Phương pháp phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phương pháp tỷ số
1.4.2. Phương pháp so sánh
1.4.3. Phương pháp loại trừ
1.4.4. Phương pháp phân tích tương quan
1.4.5. Phương pháp cân đối liên hệ
1.4.6. Phương pháp phân tích Dupont
1.5. Quy trình phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.6. Nội dung phân tích cấu trúc tài chính
1.6.1. Phân tích cấu trúc tài sản doanh nghiệp
1.6.2. Phân tích cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp
1.6.3. Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tài sản và cấu trúc nguồn vốn
1.6.4. Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐỨC
2.1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Hoàng Đức
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Hoàng Đức
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Hoàng Đức
2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
2.1.5. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Hoàng Đức
2.1.6. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Hoàng Đức từ 2010-2012
2.2. Phân tích cấu trúc tài chính công ty TNHH Hoàng Đức
2.2.1. Phân tích cấu trúc tài sản
2.2.2. Phân tích cấu trúc nguồn vốn
2.2.3. Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc nguồn vốn và cấu trúc tài sản
2.2.4. Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty
2.3. Đánh giá cấu trúc tài chính của công ty TNHH Hoàng Đức
2.3.1. Đánh giá cấu trúc tài sản
2.3.2. Đánh giá cấu trúc nguồn vốn
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐỨC
3.1. Định hướng phát triển công ty TNHH Hoàng Đức
3.2. Các giải pháp hoàn thiện cấu trúc tài chính của công ty TNHH Hoàng Đức
3.2.1. Lập dự toán tiền và cân bằng tài chính ngắn hạn
3.2.2. Quản lý chặt chẽ khoản phải thu
3.2.3. Giải pháp huy động thêm nợ để tài trợ cho tài sản
3.2.4. Giải pháp xác định mức dự trữ tồn kho
3.2.5. Giải pháp tăng cường đầu tư tài sản cố định
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan