[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích cấu trúc tài chính tại Công ty Cổ phần địa ốc Sài Gòn


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích cấu trúc tài chính tại Công ty Cổ phần địa ốc Sài Gòn
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về phân tích cấu trúc tài chính
1.1.1. Khái niệm cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Ý nghĩa phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.1.4.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.1.4.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.2. Tài liệu sử dụng để phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Bảng cân đối kế toán
1.2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh
1.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.2.4. Thuyết minh báo cáo tài chính
1.2.5. Các nguồn thông tin khác
1.2.5.1. Thông tin liên quan đến tình hình kinh tế
1.2.5.2. Thông tin theo ngành
1.2.5.3. Thông tin về đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
1.3. Phương pháp sử dụng trong phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp loại trừ
1.3.3. Phương pháp phân tích tương quan
1.3.4. Phương pháp cân đối liên hệ
1.4. Nội dung phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích cấu trúc tài sản của doanh nghiệp
1.4.1.1. Khái quát chung về cấu trúc tài sản
1.4.1.2. Các chỉ tiêu phản ánh cấu trúc tài sản
1.4.2. Phân tích cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp
1.4.2.1. Khái quát chung về cấu trúc nguồn vốn
1.4.2.2. Các chỉ tiêu phân tích cấu trúc nguồn vốn
1.4.3. Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp
1.4.3.1. Các chỉ tiêu phản ánh mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn
1.4.4. Phân tích cân bằng tài chính của doanh nghiệp
1.4.4.1. Khái quát chung về cân bằng tài chính doanh nghiệp
1.4.4.2. Phân tích cân bằng tài chính trong ngắn hạn
1.4.4.3. Phân tích cân bằng tài chính trong dài hạn
1.4.4.4. Một số chỉ tiêu phân tích cân bằng tài chính
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN
2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
2.1.2. Bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty Địa ốc Sài Gòn
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
2.2.1. Tình hình tài sản, nguồn vốn của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
2.2.1.1. Tình hình tài sản
2.2.1.2. Tình hình nguồn vốn
2.2.2. Tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
2.2.2.1. Doanh thu
2.2.2.2. Chi phí
2.2.2.3. Lợi nhuận
2.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán của Công ty
2.2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của Công ty
2.3. Phân tích cấu trúc tài chính tại Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
2.3.1. Phân tích cấu trúc tài sản của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
2.3.1.1. Cấu trúc tài sản ngắn hạn của Công ty
2.3.1.2. Cấu trúc tài sản dài hạn của Công ty
2.3.2. Phân tích cấu trúc nguồn vốn của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
2.3.2.1. Tỷ trọng nợ phải trả
2.3.2.2. Tỷ trọng vốn chủ sở hữu
2.3.3. Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn
2.3.3.1. Hệ số nợ so với tài sản
2.3.3.2. Hệ số tài sản so với vốn chủ sở hữu
2.3.3.3. Hệ số khả năng thanh toán tổng quát
2.3.3.4. Hệ số thích ứng dài hạn
2.3.4. Phân tích cân bằng tài chính của Công ty trong giai đoạn 2010-2012
2.3.4.1. Cân bằng tài chính trong ngắn hạn
2.3.4.2. Cân bằng tài chính trong dài hạn
2.3.4.3. Một số chỉ tiêu cân bằng tài chính
2.4. Những kết quả đạt được và hạn chế trong hoạt động kinh doanh và cấu trúc vốn của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
2.4.1. Những thành tựu đạt được
2.4.2. Những hạn chế còn tồn tại
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN
3.1. Môi trường kinh doanh và định hướng phát triển của công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn
3.1.1. Môi trường kinh doanh
3.1.1.1. Tình hình kinh tế thế giới
3.1.1.2. Tình hình kinh tế Việt Nam
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn
3.1.2.1. Mục tiêu hoạt động của công ty
3.1.2.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn
3.1.2.3. Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013
3.2. Một số biện pháp hoàn thiện cấu trúc tài chính tại Công ty Cổ Phần Địa ốc Sài Gòn
3.2.1. Quản trị tiền mặt
3.2.2. Quản trị khoản phải thu
3.2.3. Quản trị hàng tồn kho
3.2.4. Dự đoán nhu cầu vốn lưu động của công ty
3.2.5. Giảm đầu tư tài chính chú trọng đầu tư vào tài sản cố định
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan