[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích cấu trúc tài chính tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ nghệ Á Đông

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích cấu trúc tài chính tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ nghệ Á Đông
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1 Khái niệm, ý nghĩa và vai trò của phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm về phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.1.2 Ý nghĩa của phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.1.3 Vai trò của phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.2 Thông tin sử dụng để phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.2.1 Thông tin bên trong doanh nghiệp
1.2.2 Thông tin bên ngoài doanh nghiệp
1.3 Phương pháp phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.3.1 Phương pháp so sánh
1.3.2 Phương pháp Dupont
1.3.3 Phương pháp phân tích tương quan
1.3.4 Phương pháp cân đối liên hệ
1.4 Nội dung phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.4.1 Phân tích cấu trúc tài sản của doanh nghiệp
1.4.2 Phân tích cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp
1.4.3 Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp
1.4.4 Phân tích cân bằng tài chính của doanh nghiệp
1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XNK KỸ NGHỆ Á ĐÔNG
2.1 Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần XNK Kỹ nghệ Á Đông
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
2.1.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
2.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần XNK Kỹ nghệ Á Đông giai đoạn 2011 - 2013
2.2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2011 – 2013
2.2.2 Tình hình tài sản - nguồn vốn của công ty
2.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.3 Phân tích cấu trúc tài chính tại Công ty Cổ phần XNK Kỹ nghệ Á Đông
2.3.1 Phân tích cấu trúc tài sản của Công ty Cổ phần XNK Kỹ nghệ Á Đông
2.3.2 Phân tích cấu trúc nguồn vốn của Công ty Cổ phần XNK Kỹ nghệ Á Đông
2.3.3 Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn của công ty
2.3.4 Phân tích cân bằng tài chính của công ty trong giai đoạn 2011 - 2013
2.4 Đánh giá cấu trúc tài chính của công ty Cổ phần XNK Kỹ nghệ Á Đông
2.4.1 Những thành tựu đạt được
2.4.2 Một số hạn chế
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XNK KỸ NGHỆ Á ĐÔNG
3.1 Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần XNK Kỹ nghệ Á Đông
3.1.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội
3.1.2 Định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới
3.2 Một số giải pháp hoàn thiện cấu trúc tài chính tại Công ty Cổ phần XNK Kỹ nghệ Á Đông
3.2.1 Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản – nguồn vốn
3.2.2 Tổ chức tốt công tác phân tích tài chính
3.2.3 Mở rộng quy mô thị trường
3.2.4 Nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên
3.2.5 Nâng cao chất lượng dịch vụ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan