[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích cấu trúc tài chính tại Công ty TNHH Vận tải và thương mại Đại Dương

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích cấu trúc tài chính tại Công ty TNHH Vận tải và thương mại Đại Dương
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm, ý nghĩa, vai trò của phân tích cấu trúc tài chính
1.1.1. Khái niệm về cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm về phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.1.3. Mục đích, ý nghĩa, vai trò của phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.2. Tài liệu sử dụng trong phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Bảng cân đối kế toán
1.2.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1.2.3. Bản thuyết minh báo cáo tài chính
1.3. Phương pháp sử dụng trong phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phương pháp so sánh
1.3.2. Phương pháp tỷ lệ
1.3.3. Phương pháp dupont
1.4. Nội dung phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Phân tích cấu trúc tài sản của doanh nghiệp
1.4.1.1. Khái quát chung về cấu trúc tài sản
1.4.1.2. Các chỉ tiêu phản ánh cấu trúc tài sản
1.4.1.3. Phân tích sự biến động của tài sản
1.4.2. Phân tích cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp
1.4.2.1. Khái quát chung về cấu trúc nguồn vốn
1.4.2.1. Các chỉ tiêu phân tích cấu trúc nguồn vốn
1.4.3. Mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn
1.4.3.1. Mối quan hệ giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn
1.4.3.2. Mối quan hệ giữa tài sản dài hạn và nguồn dài hạn
1.4.4. Phân tích cân bằng tài chính của doanh nghiệp
1.4.4.1. Khái quát chung về cân bằng tài chính doanh nghiệp
1.4.4.2. Phân tích cân bằng tài chính trong ngắn hạn
1.4.4.3. Phân tích cân bằng tài chính trong dài hạn
1.4.4.4. Một số chỉ tiêu phân tích cân bằng tài chính
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI DƯƠNG
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH vận tải và thương mại Đại Dương
2.1.1. Quá trình hình thành phát triển
2.1.2. Bộ máy quản lý
2.1.3. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2011 – 2013
2.1.4.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.4.2. Quy mô cơ cấu tài sản – nguồn vốn
2.1.4.3. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản
2.2. Thực trạng cấu trúc tài chính tại Công ty TNHH vận tải và thương mại Đại Dương
2.2.1. Phân tích cấu trúc tài sản tại Công ty TNHH vận tải và thương mại Đại Dương
2.2.1.1. Cấu trúc tài sản ngắn hạn của Công ty
2.2.1.2. Cấu trúc tài sản dài hạn của Công ty
2.2.2. Phân tích cấu trúc nguồn vốn tại Công ty TNHH vận tải và thương mại Đại Dương
2.2.3. Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn
2.2.4. Phân tích cân bằng tài chính tại Công ty TNHH vận tải và thương mại Đại Dương giai đoạn 2011 – 2013
2.2.4.1. Phân tích cân bằng tài chính trong ngắn hạn
2.2.4.2 Phân tích cân bằng tài chính trong dài hạn
2.2.4.3. Một số chỉ tiêu phân tích cân bằng tài chính
2.3. Những kết quả đạt được và hạn chế trong tổ chức tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH vận tải và thương mại Đại Dương
2.3.1. Những thành tựu đạt được
2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. BIỆN PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI DƯƠNG
3.1. Môi trường kinh doanh và định hướng phát triển của công ty TNHH vận tải và thương mại đại dương trong thời gian tới
3.1.1. Môi trường kinh doanh
3.1.2. Định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới
3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty TNHH vận chuyển và thương mại Đại Dương
3.2.1. Giảm chi phí lãi vay bằng huy động vốn nhàn rỗi của cán bộ công nhân viên trong công ty
3.2.2. Gia tăng nguồn vốn thường xuyên tăng đầu tư tài sản cố định
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan