[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích cấu trúc vốn tại Công ty Cổ phần Vimeco

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích cấu trúc vốn tại Công ty Cổ phần Vimeco
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN
1.1. Cấu trúc vốn
1.1.1. Khái niệm về cấu trúc vốn
1.1.2. Các nhân tố cấu thành cấu trúc vốn
1.1.3. Các tỷ số đo lường cấu trúc vốn
1.1.4. Ý nghĩa của việc nghiên cứu cấu trúc vốn trong quản trị tài chính
1.2. Chi phí sử dụng vốn
1.2.1. Chi phí sử dụng nợ
1.2.2. Chi phí sử dụng cổ phần ưu đãi (rP)
1.2.3. Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường
1.2.4. Chi phí cổ phiếu thường mới (rne)
1.2.5. Chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC- weighted average cost of capital)
1.3. Cấu trúc vốn tối ưu
1.3.1. Khái niệm
1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn tối ưu
1.4. Tác động của cấu trúc vốn đến doanh lợi và rủi ro
1.4.1. Tác động của cấu trúc vốn lên tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ phần
1.4.2. Khái niệm và phân loại rủi ro
1.4.3. Đòn bẩy tài chính trong doanh nghiệp
1.4.4. Các phương pháp đo lường rủi ro tài chính khác
1.5. Cấu trúc vốn trong mối quan hệ với giá trị doanh nghiệp
1.5.1. Lý thuyết M&M trong trường hợp không có thuế
1.5.2. Lý thuyết M&M trong trường hợp có thuế
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ CƠ CẤU VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO
2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Vimeco
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Khái quát ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức và quản lý tại Công ty cổ phần Vimeco
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 3 năm gần đây (từ năm 2010- 2012)
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Vimeco
2.2.2. Tình hình tài sản- nguồn vốn của Công ty trong giai đoạn 2010 - 2012
2.2.3. Đánh giá tình hình công ty thông qua một số chỉ tiêu tài chính tổng hợp
2.3. Phân tích thực trạng cấu trúc nguồn vốn Công ty cổ phần xây dựng Vimeco năm 2010-2012
2.3.1. Phân tích cấu trúc vốn của Công ty cổ phần Vimeco
2.3.2. Phân tích chi phí sử dụng vốn Công ty CP Vimeco năm 2010-2012
2.3.3. Tác động của cấu trúc vốn đến doanh lợi và rủi ro
2.3.4. Lợi ích sử dụng vốn vay của Công ty từ tấm chắn thuế
2.4. Đánh giá về cấu trúc vốn Công ty CP Vimeco
2.4.1. Ưu điểm
2.4.2. Nhược điểm
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẤU TRÚC VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO
3.1. Định hướng phát triển và mục tiêu chiến lược của Công ty Cổ phần Vimeco
3.1.1. Định hướng chung
3.1.2. Mục tiêu chiến lược
3.2. Một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện cấu trúc vốn tại Công ty Cổ phần Vimeco
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan