[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích cơ cấu vốn tại Công ty Cổ phần X20

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích cơ cấu vốn tại Công ty Cổ phần X20
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CƠ CẤU VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Cơ cấu vốn của doanh nghiệp.
1.2. Chi phí vốn.
1.3. Tác dụng của cơ cấu vốn đến tỷ suất sinh lời - rủi ro.
1.4. Tác dụng của cơ cấu vốn đến giá trị doanh nghiệp.
Chương 2. THỰC TRẠNG CƠ CẤU VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN X20
2.1. Giới thiệu Công ty Cổ phần X20.
2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần X20 năm 2010 - 2012.
2.3. Thực trạng cơ cấu vốn tại Công ty Cổ phần X20.
2.4. Tác động của cơ cấu vốn đến tỷ suất sinh lời - rủi ro.
2.5. Đánh giá về cấu trúc vốn tại Công ty Cổ phần X20.
Chương 3. ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP VỀ CƠ CẤU VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN X20
3.1. Thuận lợi, khó khăn trong môi trường kinh doanh của Công ty Cổ phần X20.
3.2. Định hướng phát triển của Công ty.
3.3. Giải pháp cho cơ cấu vốn của Công ty X20.
3.4. Một số kiến nghị khác.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan