[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích đánh giá tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần đá SPILIT

[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích đánh giá tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần đá SPILIT
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
1.1. Bản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1.1. Bản chất của tài chính doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.2. Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.2. Nguồn thông tin sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.3. Mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.4. Chức năng của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.2.5. Ý nghĩa và vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp
1.3.1.1. Phương pháp so sánh
1.3.1.2. Phương pháp tỉ số
1.3.1.3. Phương pháp Dupont
1.3.2. Phân tích các báo cáo tài chính
1.3.2.1. Phân tích bảng cân đối kế toán
1.3.2.2. Phân tích báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
1.3.3. Phân tích các chỉ số tài chính
1.3.3.1. Chỉ số về khả năng thanh toán
1.3.3.2. Chỉ số về năng lực hoạt động
1.3.3.3. Chỉ số về khả năng sinh lợi
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp
1.4.1. Nhân tố bên trong doanh nghiệp
1.4.2. Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILIT
2.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần đá Spilit
2.1.1. Giới thiệu chung
2.1.2. Cơ cấu bộ máy quản lí và chức năng của các phòng ban
2.2. Phân tích tình hình tài chính của Công ty qua bảng cân đối kế toán
2.2.1.1. Đánh giá khái quát sự biến động về tài sản
2.2.1.2. Phân tích sự biến động về cơ cấu tài sản
2.2.2. Phân tích sự biến động về nguồn vốn
2.2.2.1. Đánh giá khái quát sự biến động về nguồn vốn
2.2.2.2. Phân tích sự biến động về cơ cấu nguồn vốn
2.2.3. Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn
2.3. Phân tích tình hình tài chính của Công ty thông qua báo cáo KQKD
2.3.1. Tình hình doanh thu – lợi nhuận
2.3.2. Tình hình chi phí
2.4. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính của Công ty Cổ phần đá Spilit
2.4.1. Phân tích khả năng thanh toán của Công ty
2.4.2. Phân tích các hệ số về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư
2.4.3. Phân tích nhóm chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động
2.4.4. Phân tích nhóm chỉ tiêu nợ phải thu và nợ phải trả
2.4.5. Nhóm các chỉ tiêu về khả năng sinh lời
2.5. Đánh giá tình hình hiện tại của Công ty Cổ phần đá Spilit
2.5.1. Ưu điểm của Công ty
2.5.2. Những hạn chế còn tồn tại
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILIT
3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần đá Spilit trong thời gian tới
3.1.1. Định hướng phát triển
3.1.2. Mục tiêu phát triển
3.3. Giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần đá Spilit
3.3.1. Giải pháp cải thiện vấn đề tài sản
3.3.1.1. Giảm khoản phải thu bằng cách tăng thu hồi nợ
3.3.1.2. Giảm lượng hàng tồn kho bằng cách đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm
3.3.2. Giải pháp cải thiện vấn đề hiệu quả hoạt động kinh doanh
3.3.2.1. Gia tăng hiệu quả kinh doanh bằng cách nâng cao doanh thu
3.3.2.2. Gia tăng hiệu quả kinh doanh bằng cách giảm thiểu chi phí
3.3.3. Giải pháp cải thiện vấn đề hiệu quả sử dụng vốn
3.4. Một số đề xuất, kiến nghị
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan