[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả quản trị tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Hệ thống tin học - Viễn thông NDS

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả quản trị tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Hệ thống tin học - Viễn thông NDS
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Lý luận chung về hiệu quả quản trị tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.1.1 Tài sản ngắn hạn
1.1.2 Quản trị tài sản ngắn hạn
1.1.3 Hiệu quả quản trị tài sản ngắn hạn
1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản trị tài sản ngắn hạn của DN
1.2.1 Nhân tố chủ quan
1.2.2 Nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TIN HỌC – VIỄN THÔNG NDS.
2.1 Vài nét về Công ty TNHH Hệ thống Tin học Viễn thông NDS
2.1.1 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Khái quát về ngành nghề kinh doanh
2.1.3 Cơ cấu tổ chức
2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây
2.2 Thực trạng hiệu quả quản trị tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Hệ thống Tin học – Viễn thông NDS
2.2.1 Thực trạng biến động và cơ cấu tài sản ngắn hạn trong công ty TNHH Hệ thống Tin học – Viễn thông NDS
2.2.2 Thực trạng quản trị tài sản ngắn hạn trong công ty TNHH Hệ thống Tin học – Viễn thông NDS
2.2.3 Quản lý các khoản phải thu ngắn hạn
2.2.4 Chính sách quản lý tài sản ngắn hạn trong Công ty TNHH Hệ thống Tin học – Viễn thông NDS
2.2.5 Hiệu quả quản trị tài sản ngắn hạn trong Công ty TNHH Hệ thống Tin học – Viễn thông NDS.
2.3 Đánh giá về hiệu quả quản trị tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Hệ thống Tin học - Viễn thông NDS
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TIN HỌC – VIỄN THÔNG NDS.
3.1 Định hướng hoạt động sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Hệ thống Tin học – Viễn thông NDS
3.1.1 Định hướng phát triển của Công ty TNHH Hệ thống Tin học – Viễn thông NDS.
3.1.2 Định hướng hoạt động sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Hệ thống Tin học – Viễn thông NDS.
3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH Hệ thống Tin học – Viễn thông NDS
3.2.1 Xác định nhu cầu tài sản ngắn hạn cho Công ty
3.2.2 Quản lý tiền mặt
3.2.3 Quản lý các khoản phải thu ngắn hạn
3.2.4 Quản lý hàng tồn kho
3.2.5 Áp dụng một số giải pháp và đánh giá hiệu quả quản trị tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH Hệ thống Tin học – Viễn thông NDS năm 2015.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan