[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro trong cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro trong cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY CỦA NG ÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1.1. Khái niệm cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.2. Nguyên tắc cho vay của ngân hà ng thương mại
1.1.3. Điều kiện cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.4. Đặc điểm cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.5. Phân loại cho vay trong ngân hà ng thương mại
1.1.6. Vai trò của cho vay trong hoạt động của ngân hàng thương mại
1.2 RỦI RO CHO VAY TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM
1.2.1. Khái niệm về rủi ro cho vay trong hoạt động của NHTM
1.2.2. Đặc điểm của rủi ro cho vay
1.2.3. Phân loại rủi ro cho vay
1.2.4. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho vay
1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.3.1. Khái niệm về quản trị rủi ro cho vay trong ngân hàng thương mại
1.3.2. Vai trò của quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay đối với ngân hàng thương mại.
1.3.3. Nội d ung quy trình các bước của hoạt động quản trị rủi ro trong cho vay
1.3.4. Những biểu hiện chủ yếu về những khoản cho vay có vấn đề và chính sách cho vay kém hiệu quả
1.4 HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY
1.4.1. Khái niệm hiệu quả quản trị rủi ro trong cho vay của ngân hàng thương mại
1.4.2. Các chỉ tiêu định tính
1.4.3. Các chỉ tiêu định lượng
1.4.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro trong cho vay của ngân hàng thương mại
Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO CHO VAY VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN HỮU LŨNG TỈNH LẠNG SƠN
2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN HỮU LŨNG TỈNH LẠNG SƠN
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ c hức bộ má y quả n lý NHNo&PTNT Hữu Lũng
2.1.3. Các sản phẩm và dịch vụ tín dụng cung cấp chính
2.1.4. Nguyên tắc và điều kiện cho vay của chi nhánh NHNo&PTNT Hữu Lũng
2.1.5. Quy trình c ho va y của c hi nhánh NHNo&PTNT Hữu Lũng
2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ RỦI RO CHO VAY TẠI NHNo&PTNT HỮU LŨNG
2.2.1. Tình hình hoạt đ ộng kinh d oanh chính của NHNo&PTNT Hữu Lũng
2.2.2. Thực trạng tình hình rủi ro cho vay tại chi nhánh NHNo&PTNT Hữu Lũng
2.2.3. Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho vay tại chi nhánh NHNo&PTNT Hữu Lũng
2.3 TÌNH HÌNH CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT HỮU LŨNG
2.3.1. Cơ cấu tổ c hức hoạt đ ộng tín dụng cho vay
2.3.2. Các biện pháp NHNo&PTNT thực hiện để quản trị rủi ro cho vay
2.4 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY TẠI NHNo&PTNT HỮU LŨNG
2.4.1. Các chỉ tiêu định tính
2.4.2. Các chỉ tiêu định lượng
2.4.3. Những kết quả trong công tác quản trị rủi ro cho vay của NHNo&PTNT Hữu Lũng
2.4.4. Những tồn tại
Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY TẠI NG ÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN HỮU LŨNG, TỈNH LẠNG SƠN
3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN HỮU LŨNG.
3.1.1. Phân tích mô hình SWOT của chi nhá nh NHNo&PTNT Hữu Lũng
3.1.2. Định hướng chung hoạt động của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Hữu Lũng
3.1.3. Một s ố phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới
3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HUYỆN HỮU LŨNG
3.2.1. Tăng cường công tác kiểm soát khi cho vay và hoàn thiện quy trình nghiệp vụ cho vay
3.2.2. Nâng cao hiệu quả trong công tác thẩm định, xét duyệt cho vay
3.2.3. Nâng cao hiệu quả trong việc thu thập và sử dụng thông tin trong hoạt động cho vay
3.2.4. Tăng cường phân loại khách hàng
3.2.5. Đánh giá khả nă ng trả nợ của khách hàng
3.2.6. Kết hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan có liên quan đến hoạt động của ngân hàng
3.2.7. Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ CBTD
3.2.8. Tăng cường công tác quản lý hạn chế rủi ro cho vay
3.2.9. Biện pháp giải quyết nợ có vấn đề và nợ quá hạn
3.2.10. Các giải pháp hạn chế tổn thất khi xảy ra rủi ro cho vay
3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước
3.3.2. Đối với UBND tỉnh và UBND huyện
3.3.3. Đối với ngân hàng nhà nước
Kết luận chương 3
[/tomtat]

Bài viết liên quan