[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền ngắn hạn tại doanh nghiệp tư nhân xây dựng và dịch vụ Mạnh Cường

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền ngắn hạn tại doanh nghiệp tư nhân xây dựng và dịch vụ Mạnh Cường
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DÒNG TIỀN VÀ QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm và phân loại dòng tiền
1.1.1. Khái niệm dòng tiền
1.1.2. Phân loại dòng tiền
1.2. Quản trị dòng tiền
1.2.1. Khái niệm quản trị dòng tiền
1.2.2. Nguyên tắc quản trị dòng tiền
1.2.3. Mục đích và vai trò quản trị dòng tiền
1.2.3.1. Mục đích quản trị dòng tiền
1.2.3.2. Vai trò quản trị dòng tiền
1.3. Nội dung quản trị dòng tiền ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.1. Tạo nguồn tiền và sử dụng dòng tiền trong doanh nghiệp
1.3.2. Quản trị dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh
1.3.2.1. Quản lý doanh thu
1.3.2.2. Quản lý chi phí
1.3.2.3. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
1.3.2.4. Quản lý phải thu khách hàng
1.3.2.5. Quản lý hàng tồn kho
1.3.2.6. Quản lý phải trả người bán
1.3.2.7. Mối quan hệ phải thu, phải trả
1.3.3. Quản trị dòng tiền hoạt động tài chính ngắn hạn
1.3.3.1. Nợ ngắn hạn
1.3.3.2. Trả lãi
1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị dòng tiền
1.4.1. Các chỉ tiêu chung
1.4.1.1. Nhóm chỉ số khả năng thanh toán
1.4.1.2. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
1.4.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị dòng tiền từ HĐSXKD
1.4.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị dòng tiền từ HĐTC
1.5. Các nhân tố tác động đến hiệu quả quản trị dòng tiền ngắn hạn
1.5.1. Nhân tố chủ quan
1.5.2. Nhân tố khách quan
1.5.2.1. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành
1.5.2.2. Môi trường kinh doanh
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN NGẮN HẠN TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ MẠNH CƯỜNG
2.1. Đặc điểm kinh doanh của Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng và Dịch vụ Mạnh Cường
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ từng phòng ban
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2. Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2012
2.2.1. Tình hình tài sản - nguồn vốn doanh nghiệp
2.2.2. Kết quả động sản xuất kinh doanh từ năm
2.2.3. Các chỉ tiêu tài chính tổng hợp
2.3. Phân tích thực trạng quản trị dòng tiền ngắn hạn tại Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng và Dịch vụ Mạnh Cường
2.3.1. Phân tích tình hình tạo nguồn tiền và sử dụng dòng tiền trong doanh nghiệp
2.3.2. Phân tích chung về lưu chuyển tiền thuần trong doanh nghiệp
2.3.3. Quản trị dòng tiền trong hoạt động sản xuất kinh doanh
2.3.3.1. Quản lý doanh thu
2.3.3.2. Quản lý chi phí
2.3.3.3. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
2.3.3.4. Quản lý phải thu khách hàng
2.3.3.5. Quản lý hàng tồn kho
2.3.3.6. Quản lý phải trả người bán
2.3.3.7. Mối quan hệ giữa các khoản phải thu, phải trả
2.3.3.8. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị dòng tiền ngắn hạn từ HĐ SXKD
2.3.4. Quản trị dòng tiền ngắn hạn từ hoạt động tài chính
2.4. Đánh giá về quản trị dòng tiền tại Doanh nghiệp
2.4.1. Ưu điểm
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân
2.4.2.1. Hạn chế
2.4.2.2. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN NGẮN HẠN CHO DOANH NGHIỆP MẠNH CƯỜNG
3.1. Định hướng phát triển của doanh nghiệp trong những năm tới
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền ngắn hạn của Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng và Dịch vụ Mạnh Cường
3.2.1. Dự báo tiền mặt
3.2.2. Một số giải pháp cụ thể đối với tài sản ngắn hạn của Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng và Dịch vụ Mạnh Cường
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan