[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền ngắn hạn tại Công ty Cổ phần phát triển Tây Hà Nội

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền ngắn hạn tại Công ty Cổ phần phát triển Tây Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DÕNG TIỀN VÀ QUẢN TRỊ DÕNG TIỀN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm và phân loại dòng tiền
1.1.1. Khái niệm dòng tiền
1.1.2. Phân loại dòng tiền
1.2. Quản trị dòng tiền
1.2.1. Khái niệm quản trị dòng tiền
1.2.2. Nguyên tắc quản trị dòng tiền
1.2.3. Mục đích và vai trò quản trị dòng tiền
1.3. Nội dung quản trị dòng tiền ngắn hạn trong doanh nghiệp
1.3.1. Tạo nguồn tiền và sử dụng dòng tiền trong doanh nghiệp
1.3.2. Quản trị dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh
1.3.3. Quản trị dòng tiền từ hoạt động tài chính ngắn hạn
1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị dòng tiền
1.4.1. Các chỉ tiêu chung
1.4.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh
1.4.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị dòng tiền từ hoạt động tài chính
1.5. Các nhân tố tác động đến quản trị dòng tiền ngắn hạn
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ DÕNG TIỀN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÂY HÀ NỘI
2.1. Đặc điểm kinh doanh của Công ty
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức và nhiệm vụ từng phòng ban
2.1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
2.1.4. Quy trình hoạt động kinh doanh
2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2010 – 2012
2.2.1. Tình hình tài sản - nguồn vốn
2.2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
2.2.3. Các chỉ tiêu tài chính tổng hợp
2.3. Thực trạng quản trị dòng tiền ngắn hạn tại Công ty giai đoạn 2010 - 2012
2.3.1. Phân tích tình hình tạo vốn và sử dụng vốn trong Công ty
2.3.2. Quản trị dòng tiền trong hoạt động sản xuất kinh doanh
2.3.3. Quản trị dòng tiền ngắn hạn từ hoạt động tài chính
2.4. Đánh giá về quản trị dòng tiền tại Công ty
2.4.1. Kết quả đạt được
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ DÕNG TIỀN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÂY HÀ NỘI
3.1. Phương hướng phát triển của Công ty trong những năm tới
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị dòng tiền ngắn hạn ở Công ty
3.2.1. Giải pháp cho khoản mục tiền và tương đương tiền
3.2.2. Giải pháp cho các khoản nợ ngắn hạn
3.2.3. Đảm bảo khả năng thanh toán
3.2.4. Tăng doanh thu, giảm chi phí nhằm tăng lợi nhuận
3.2.5. Giải pháp cho khoản phải thu
3.2.6. Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan