[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả quản lý vốn tại Công ty Cổ phần xây lắp và trang trí nội thất Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả quản lý vốn tại Công ty Cổ phần xây lắp và trang trí nội thất Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề chung về vốn trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm chung về vốn trong doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại vốn trong doanh nghiệp
1.1.2.1. Căn cứ theo đặc điểm luân chuyển vốn
1.1.2.2. Căn cứ vào nguồn hình thành
1.1.2.3. Căn cứ vào phạm vi hoạt động
1.1.2.4. Căn cứ theo mục đích sử dụng
1.1.3. Kết cấu vốn của doanh nghiệp
1.1.4. Chi phí vốn trong doanh nghiệp
1.1.4.1. Chi phí nợ phải trả
1.1.4.2. Chi phí vốn chủ sở hữu
1.1.4.3. Chi phí vốn bình quân
1.2. Quản lý vốn
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Nội dung quản lý vốn
1.2.2.1. Xác định nhu cầu vốn
1.2.2.2. Quản lý vốn chủ sở hữu
1.2.2.3. Quản lý nợ phải trả
1.2.2.4. Chính sách quản lý vốn
1.3. Hiệu quả quản lý vốn
1.3.1. Khái niệm hiệu quả quản lý vốn
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý vốn
1.3.2.1. Các chỉ tiêu chung
1.3.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý nợ
1.3.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý vốn chủ sở hữu
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý vốn trong công ty
1.4.1. Nhân tố khách quan
1.4.2. Nhân tố chủ quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về công ty Cổ phần Xây lắp và Trang trí nội thất Việt Nam
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty
2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng của công ty
2.1.4. Khái quát tình hình kinh doanh của công ty CP Xây lắp và Trang trí nội thất Việt Nam giai đoạn 2012-2014
2.2. Thực trạng quản lý vốn của công ty Cổ phần Xây lắp và Trang trí nội thất Việt Nam
2.2.1. Thực trạng biến động và cơ cấu vốn trong công ty Cổ phần Xây lắp và Trang trí nội thất Việt Nam
2.2.1.1. Thực trạng biến động vốn trong công ty
2.2.1.2. Cơ cấu vốn trong công ty Cổ phần Xây lắp và Trang trí nội thất Việt Nam
2.2.2. Thực trạng chi phí vốn của công ty Cổ phần Xây lắp và Trang trí nội thất Việt Nam
2.2.2.1. Chi phí nợ phải trả
2.2.2.2. Chi phí vốn chủ sở hữu
2.2.2.3. Chi phí vốn bình quân
2.2.3. Thực trạng quản lý vốn của công ty Cổ phần Xây lắp và Trang trí nội thất Việt Nam
2.2.3.1. Xác định nhu cầu vốn của công ty CP Xây lắp và Trang trí nội thất Việt Nam
2.2.3.2. Quản lý vốn chủ sở hữu
2.2.3.3. Quản lý nợ phải trả.
2.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý vốn của công ty Cổ phần Xây lắp và trang trí nội thất Việt Nam.
2.2.4.1. Các chỉ tiêu chung
2.2.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý nợ
2.2.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý vốn chủ sở hữu
2.3. Đánh giá hiệu quả quản lý vốn của công ty Cổ phần Xây lắp và Trang trí nội thất Việt Nam
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỆT NAM
3.1. Định hướng phát triển của công ty Cổ phần Xây lắp và Trang trí nội thất Việt Nam
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn tại công ty Cổ phần Xây lắp và Trang trí nội thất Việt Nam
3.2.1. Tăng doanh thu tiết kiệm chi phí
3.2.2. Xác định nhu cầu vốn
3.2.3. Giải pháp hoàn thiện cơ cấu vốn
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan