[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng 565

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng 565
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. HIỆU QUẢ QUẢN LÍ VỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
1.1. Tổng quan về vốn của doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm vốn
1.1.2. Phân loại vốn
1.1.3. Vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả quản lí vốn trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm quản lý vốn
1.2.2. Khái niệm hiệu quả quản lí vốn
1.2.3. Phương pháp phân tích, đánh giá hiệu quả quản lí vốn
1.3. Nội dung đánh giá hiệu quả quản lý vốn
1.3.1. Phân tích cơ cấu vốn chung
1.3.2. Đánh giá chung hiệu quả quản lý vốn
1.3.3. Đánh giá hiệu quả quản lý vốn cố định
1.3.4. Đánh giá hiệu quả quản lý vốn lưu động
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lí vốn của doanh nghiệp
1.4.1. Các nhân tố chủ quan
1.4.2. Các nhân tố khách quan
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN LÍ VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 565
2.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần xây dựng 565
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3. Đánh giá tình hình kinh doanh
2.2. Thực trạng quản lý vốn trong công ty
2.2.1. Phân tích cơ cấu vốn chung
2.2.2. Đánh giá chung hiệu quả quản lý vốn
2.2.3. Đánh giá chung hiệu quả quản lý vốn cố định
2.2.4. Đánh giá chung hiệu quả quản lý vốn lưu động
2.3. Đánh giá một số nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý vốn
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 565
3.1. Phương hướng phát triển của công ty
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty
3.2.1. Đẩy mạnh công tác thanh toán và thu hồi công nợ
3.2.2. Đầu tư đúng hướng TSCĐ, phát huy tối đa công suất máy móc, thiết bị hiện có nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ
3.2.3. Cần nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ
3.2.4. Chủ động trong công tác huy động và sử dụng VKD
3.2.5 Nâng cao chất lượng các công trình xây dựng, tiết kiệm tối đa chi phí SXKD
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan