[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả quản lý vốn kinh doanh doanh nghiệp Cổ phần Xây dựng Đại Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả quản lý vốn kinh doanh doanh nghiệp Cổ phần Xây dựng Đại Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. TỔNG QUAN VỀ VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1.1. Khái niệm vốn trong doanh nghiệp
1.1.2. Đặc trưng của vốn
1.1.3. Phân loại vốn sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.3.1. Phân loại vốn theo phương thức chu chuyển
1.1.3.2. Phân loại vốn theo nguồn hình thành:
1.1.4. Vai trò của vốn
1.2. NỘI DUNG QUẢN LÝ VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.2.1. Chiến lược quản lý vốn trong doanh nghiệp
1.2.2. Quản lý vốn lưu động
1.2.2.1. Quản lý vốn bằng tiền
1.2.2.2. Quản lý các hàng tồn kho
1.2.2.3. Quản lý các khoản phải thu
1.2.3. Quản lý vốn cố định
1.3. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
1.3.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn
1.3.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong DN
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong DN
1.3.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá tổng quát
1.3.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN TẠI DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẠI NAM
2.1. GIỚI THỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẠI NAM
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý Doanh nghiệp Cổ phần Xây dựng Đại Nam
2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp CP Xây dựng Đại Nam giai đoạn 2011 – 2013
2.2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI DOANH NGHIỆP CP XÂY DỰNG ĐẠI NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2013
2.2.1. Thực trạng vốn và nguồn hình thành vốn của Doanh nghiệp CP Xây dựng Đại Nam giai đoạn 2011 - 2013
2.2.1.1. Quy mô và cơ cấu vốn của doanh nghiệp
2.2.1.2. Chính sách quản lý vốn của doanh nghiệp
2.2.2. Thực trạng quản lý vốn lưu động Doanh nghiệp CP Xây dựng Đại Nam giai đoạn 2011 - 2013
2.2.2.1. Quy mô và kết cấu vốn lưu động
2.2.2.2. Quản lý tiền
2.2.2.3. Quản lý các khoản phải thu
2.2.2.4. Quản lý hàng tồn kho
2.2.3. Thực trạng quản lý vốn cố định của Doanh nghiệp CP Xây dựng Đại Nam giai đoạn 2011 – 2013
2.2.3.1. Quy mô và kết cấu vốn cố định
2.2.3.2. Quản lý tài sản cố định
2.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Doanh nghiệp CP Xây dựng Đại Nam giai đoạn 2011 – 2013
2.2.4.1. Hiệu quả sử dụng vốn chung
2.2.4.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động
2.2.4.3. Hiệu quả sử dụng vốn cố định
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN TRONG DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẠI NAM
2.3.1. Ưu điểm trong quản lý vốn của doanh nghiệp
2.3.2. Nhược điểm trong quản lý vốn của doanh nghiệp
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẠI NAM
3.1. XÁC ĐỊNH LẠI NHU CẦU VỐN LƯU ĐỘNG VÀ ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU VỐN KINH DOANH
3.2. ĐẢM BẢO MỨC DỰ TRỮ TIỀN HỢP LÝ NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THANH TOÁN VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI
3.3. QUẢN LÝ CHẶT CHẼ CÁC KHOẢN PHẢI THU, ĐẶC BIỆT LÀ PHẢI THU KHÁCH HÀNG
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan