[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Xây lắp và Dịch vụ Thương mại Âu Nguyễn

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Xây lắp và Dịch vụ Thương mại Âu Nguyễn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Khái quát về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm của vốn lưu động
1.1.2 Đặc điểm của vốn lưu động
1.1.3 Phân loại vốn lưu động
1.1.4 Vai trò của vốn lưu động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1.5 Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng tới kết cấu vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.6 Phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2 Nội dung quản lý vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1 Chính sách quản lý vốn lưu động
1.2.2 Quản lý vốn bằng tiền
1.2.3 Quản lý các khoản phải thu
1.2.4 Quản lý hàng tồn kho
1.3 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1 Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.3.2 Các chỉ tiêu tổng hợp đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.3 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.4 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
1.4 Nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.4.1 Nhân tố khách quan
1.4.2 Nhân tố chủ quan
1.5 Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ÂU NGUYỄN
2.1 Tổng quan về Công ty TNHH Xây lắp và dịch vụ thương mại Âu Nguyễn
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Xây lắp và dịch vụ thương mại Âu Nguyễn
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Xây lắp và dịch vụ thương mại Âu Nguyễn
2.1.3 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Xây lắp và dịch vụ thương mại Âu Nguyễn
2.1.4 Tình hình lao động của Công ty TNHH Xây lắp và dịch vụ thương mại Âu Nguyễn
2.2 Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH xây lắp và dịch vụ thương mại Âu Nguyễn
2.2.1 Tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty TNHH Xây lắp và dịch vụ thương mại Âu Nguyễn
2.2.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Xây lắp và dịch vụ thương mại Âu Nguyễn
2.2.3 Các chỉ tiêu tổng hợp
2.3 Thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Xây lắp và dịch vụ thương mại Âu Nguyễn
2.3.1 Chính sách quản lý vốn lưu động của Công ty TNHH Xây lắp và dịch vụ thương mại Âu Nguyễn giai đoạn 2011 – 2013
2.3.2 Cơ cấu tài sản ngắn hạn
2.3.3 Cơ cấu nợ ngắn hạn
2.3.4 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
2.4 Nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty
2.4.1 Nhân tố khách quan
2.4.2 Nhân tố chủ quan
2.5 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của từng bộ phận cấu thành vốn lưu động
2.5.1 Vòng quay hàng tồn kho và thời gian quay vòng hàng tồn kho
2.5.2 Vòng quay các khoản phải thu và kỳ thu tiền bình quân
2.5.3 Vòng quay các khoản phải trả và kỳ trả tiền bình quân
2.5.4 Thời gian quay vòng tiền mặt
2.6 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Xây lắp và dịch vụ thương mại Âu Nguyễn giai
2.6.1 Kết quả đạt được
2.6.2 Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ÂU NGUYỄN
3.1 Định hướng hoạt động của Công ty TNHH Xây lắp và dịch vụ thương mại Âu Nguyễn
3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH Xây lắp và dịch vụ thương mại Âu Nguyễn
3.2.1 Giải pháp quản lý tiền và các khoản tương đương tiền
3.2.2 Giải pháp quản lý các khoản phải thu
3.2.3 Giải pháp quản lý hàng tồn kho
3.2.4 Giải pháp tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ
3.2.5 Giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý
3.2.6 Giải pháp tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho quản lý
3.2.7 Một số giải pháp khác
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan