[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH hóa vật liệu và ứng dụng công nghệ mới

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH hóa vật liệu và ứng dụng công nghệ mới
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.2. Vai trò của vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.3. Phân loại vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3. Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại doanh nghiệp
1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.3.3. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại doanh nghiệp
PHẦN 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH HÓA VẬT LIỆU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI
2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Hoá vật liệu và ứng dụng công nghệ mới
2.1.1. Sơ lược về Công ty TNHH Hoá vật liệu và ứng dụng công nghệ mới.
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.3. Sơ đồ bộ máy tổ chức
2.1.4. Chức năng, nhiêm vụ của từng bộ phận
2.1.5. Ngành nghề sản xuất kinh doanh
2.1.6. Quy trình sản xuất kinh doanh
2.1.7. Tình hình lao động của Công ty TNHH Hoá vật liệu và ứng dụng công nghệ mới
2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Hoá vật liệu và ứng dụng công nghệ mới giai đoạn 2010-2012
2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2010-2012
2.2.2. Bảng cân đối kế toán của Công ty TNHH Hoá vật liệu và ứng dụng công nghệ mới năm 2010-2012
2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Hoá vật liệu và ứng dụng công nghệ mới
2.3.1. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Công ty TNHH Hoá vật liệu và ứng dụng công nghệ mới
2.3.2. Các chỉ số đánh giá quản lý tài sản
2.3.3. Các chỉ số đánh giá khả năng thanh toán
2.3.4. Các chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời
2.4. Đánh giá chung về tình hình sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Hoá vật liệu và ứng dụng công nghệ mới
2.4.1. Những kết quả đạt được
2.4.2. Những tồn tại và nguyên nhân.
2.5. Thuận lợi và khó khăn của Công ty TNHH Hoá vật liệu và ứng dụng công nghệ mới
2.5.1. Thuận lợi trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn hiện nay
2.5.2. Khó khăn
PHẦN 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH HÓA VẬT LIỆU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI
3.1. Môi trường kinh doanh
3.2. Định hướng phát triển của Công ty TNHH Hoá vật liệu và ứng dụng công nghệ mới
3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Hoá vật liệu và ứng dụng công nghệ mới
3.3.1. Chủ động trong công tác huy động và sử dụng vốn lưu động.
3.3.2. Tổ chức và quản lý quá trình sản xuất kinh doanh.
3.3.3. Tổ chức tốt công tác tiêu thụ, thanh toán tiền hàng và thu hồi công nợ.
3.3.4. Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán và phân tích kinh tế.
3.3.5. Chú trọng phát huy nhân tố con người, đào tạo bồi dưỡng cán bộ.
3.3.6. Hoàn thiện các chính sách của Công ty TNHH Hóa vật liệu và ứng dụng công nghệ mới
3.4. Một số kiến nghị với cấp quản lý
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan