[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông chi nhánh Thăng Long

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông chi nhánh Thăng Long
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân
1.1.2. Đặc điểm của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
1.1.3. Vai trò của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
1.1.4. Các hình thức cho vay khách hàng cá nhân
1.1.5. Quy trình cho vay khách hàng cá nhân
1.2. Hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH THĂNG LONG
2.1. Giới thiệu sơ lược về hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông và lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Phương Đông chi nhánh Thăng Long
2.1.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông chi nhánh Thăng Long
2.1.3. Cơ cấu tổ chức
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông chi nhánh Thăng Long
2.2.1. Hoạt động huy động vốn
2.2.2. Hoạt động cho vay
2.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh
2.3. Thực trạng về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
2.3.1. Quy định chung về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông chi nhánh Thăng Long
2.3.2. Tình hình doanh số cho vay khách hàng cá nhân
2.3.3. Tình hình dư nợ cho vay khách hàng cá nhân
2.3.4. Tình hình thu nợ cho vay khách hàng cá nhân
2.4. Thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông chi nhánh Thăng Long
2.4.1. Các chỉ tiêu định tính
2.4.2. Các chỉ tiêu định lượng
2.5. Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông chi nhánh Thăng Long
2.5.1. Kết quả đạt được
2.5.2. Các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông chi nhánh Thăng Long
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH THĂNG LONG
3.1. Phương hướng hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông chi nhánh Thăng Long trong những năm tới
3.1.1. Định hướng chung
3.1.2. Định hướng cụ thể
3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông chi nhánh Thăng Long
3.2.1. Nâng cao hiệu quả quy trình tín dụng
3.2.2. Nâng cao chất lượng nhân sự
3.2.3. Đẩy mạnh công tác tiếp thị và quảng bá sản phẩm
3.2.4. Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing
3.3. Các kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan