[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing tại Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing tại Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING
1.1. Tổng quan về marketing
1.1.1. Khái niệm marketing
1.1.2. Vai trò, chức năng của marketing
1.2. Tổng quan về dịch vụ
1.2.1. Khái niệm dịch vụ
1.2.2. Đặc trưng của dịch vụ
1.2.3. Phân loại dịch vụ
1.3. Tổng quan về marketing hỗn hợp trong kinh doanh dịch vụ
1.3.1. Khái niệm marketing hỗn hợp
1.3.2. Marketing hỗn hợp trong kinh doanh dịch vụ
1.3.3. Các công cụ marketing hỗn hợp trong kinh doanh dịch vụ
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ
2.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư
2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý
2.1.3. Tình hình tài chính – kinh doanh của công ty
2.2. Thực trạng hoạt động marketing tại Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư
2.2.1. Thực trạng nghiên cứu thị trường
2.2.2. Chính sách về sản phẩm
2.2.3. Chính sách về giá cả
2.2.4. Chính sách về phân phối
2.2.5. Chiến lược xúc tiến hỗn hợp
2.2.6. Chính sách về con người
2.2.7. Chính sách về quy trình dịch vụ
2.2.8. Chính sách về yếu tố hữu hình
2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động marketing tại Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư
2.3.1. Đánh giá về sản phẩm
2.3.2. Đánh giá về giá
2.3.3. Đánh giá về kênh phân phối
2.3.4. Đánh giá về hoạt động xúc tiến hỗn hợp
2.3.5. Đánh giá về chính sách phát triển con người
2.3.6. Đánh giá về quy trình
2.3.7. Đánh giá về yếu tố hữu hình
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁT NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU DỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ
3.1. Định hướng phát triển của Công ty CP Du lịch Thương mại và Đầu tư
3.2. Tổng quan ngành du lịch
3.2.1. Ngành du lịch thế giới
3.2.2. Ngành du lịch Việt Nam
3.3. Phân tích ma trận SWOT của Công ty Tracotour
3.3.1. Điểm mạnh – Strengths
3.3.2. Điểm yếu – Weaknesses
3.3.3. Cơ hội – Opportunities
3.3.4. Thách thức – Threats
3.4. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư
3.4.1. Đề xuất hoàn thiện chính sách sản phẩm
3.4.2. Đề xuất về chính sách giá
3.4.3. Đề xuất về các công cụ xúc tiến hỗn hợp
3.4.4. Đề xuất về kênh phân phối
3.4.5. Đề xuất về yếu tố con người
3.4.6. Đề xuất về các yếu tố hữu hình
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan