[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị bán hàng ở Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thanh Long


[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị bán hàng ở Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thanh Long
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG
1.1. Tổng quan về bán hàng
1.1.1. Khái niệm bán hàng
1.1.2. Quá trình phát triển của bán hàng
1.1.3. Vai trò của hoạt động bán hàng
1.1.4. Các hình thức bán hàng
1.1.4.1. Theo địa điểm bán hàng
1.1.4.2. Theo quy mô bán
1.1.4.3. Theo phương thức bán
1.1.4.4. Theo mối quan hệ thanh toán
1.1.4.5. Các loại hình bán hàng khác
1.1.5. Nhân viên bán hàng
1.1.5.1. Chức năng nhiệm vụ của người bán hàng
1.1.5.2. Yêu cầu đối với người bán hàng
1.2. Quản trị bán hàng
1.2.1. Xây dựng mục tiêu và hoạch định chiến lược
1.2.1.1. Mục tiêu bán hàng
1.2.1.2. Hoạch định chiến lược bán hàng
1.2.2. Xây dựng cấu trúc tổ chức lực lượng bán hàng
1.2.3. Tuyển dụng và đào tạo
1.2.3.1. Tuyển dụng nhân viên bán hàng
1.2.3.2. Đào tạo nhân viên
1.2.4. Triển khai bán hàng
1.2.4.1. Xác định quy mô lực lượng bán hàng
1.2.4.2. Xác định chế độ đãi ngộ lực lượng bán hàng
1.2.4.3. Tổ chức tốt nghiệp vụ bán hàng ở quầy hàng, cửa hàng
1.2.5. Giám sát và đánh giá kết quả hoạt động bán hàng
1.2.5.1. Giám sát hoạt động bán hàng
1.2.5.2. Nội dung đánh giá hoạt động bán hàng
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng ở doanh nghiệp
1.3.1. Các nhân tố khách quan
1.3.1.1. Môi trường văn hoá xã hội
1.3.1.2. Môi trường chính trị và pháp luật
1.3.1.3. Môi trường kinh tế
1.3.1.4. Cung cầu hàng hoá trên thị trường
1.3.1.5. Đối thủ cạnh tranh
1.3.2. Các nhân tố chủ quan
1.3.2.1. Tiềm lực tài chính của doanh nghiệp
1.3.2.2. Tiềm năng con người
1.3.2.3. Tiềm lực vô hình
1.3.2.4. Khả năng kiểm soát, chi phối độ tin cậy của nguồn cung cấp hàng hoá của doanh nghiệp
1.3.2.5. Ảnh hưởng của sản phẩm
1.3.2.6. Ảnh hưởng của phương thức thanh toán
1.3.2.7. Ảnh hưởng của công tác xúc tiến
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH LONG
2.1. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thanh Long
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thanh Long
2.1.2. Tầm nhìn và sứ mệnh
2.1.2.1. Tầm nhìn
2.1.2.2. Sứ mệnh
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
2.1.4. Đặc điểm sản phẩm của công ty
2.1.5. Tình hình kinh doanh những năm gần đây
2.1.5.1 Tiềm lực của công ty
2.1.5.2. Nguồn lao động của công ty
2.1.5.3. Cơ sở vật chất của công ty
2.1.5.4. Các nhà cung cấp hàng hóa
2.2. Thực trạng hoạt động quản trị bán hàng của công ty
2.2.1. Về mục tiêu, chiến lược và chính sách bán hàng
2.2.2. Cấu trúc tổ chức lực lượng bán hàng
2.2.3.Việc tuyển dụng và đào tạo
2.2.3.1.Tuyển dụng
2.2.3.2. Đào tạo
2.2.4. Chế độ đãi ngộ lực lượng bán hàng
2.2.5. Về nghiệp vụ bán hàng của nhân viên bán hàng
2.2.6. Kiểm tra, đánh giá lực lượng bán hàng
2.2.7. Đánh giá kết quả bán hàng
2.2.7.1. Kết quả bán hàng theo tiêu thức địa lý
2.2.7.2. Kết quả bán hàng theo phương thức bán
2.2.7.3. Kết quả bán hàng theo từng nhãn hàng
2.2.7.4. Kết quả bán hàng cho một số khách hàng lớn
2.2.7.5. Kết quả kinh doanh của công ty
2.3. Nhận xét về hoạt động bán hàng của công ty
2.3.1. Những thành tựu đạt được
2.3.2. Những hạn chế cần khắc phục
2.3.3. Nguyên nhân của các tồn tại
2.3.3.1. Nguyên nhân khách quan
2.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan
CHƯƠNG III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THANH LONG
3.1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng của công ty
3.1.1. Các nhân tố khách quan
3.1.1.1. Về môi trường văn hóa
3.1.1.2. Về môi trường chính trị pháp luật
3.1.1.3. Về môi trường kinh tế
3.1.1.4. Về khách hàng
3.1.1.5. Về các đối thủ cạnh tranh
3.1.2. Các nhân tố chủ quan
3.1.2.1. Về nội lực của doanh nghiệp
3.1.2.2. Về sản phẩm của công ty
3.2. Phương hướng phát triển kinh doanh của công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thanh Long trong thời gian tới
3.3. Sự cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động bán hàng của công ty từ nay đến 2015
3.4. Mục tiêu đẩy mạnh hoạt động bán hàng
3.5. Chiến lược đẩy mạnh hoạt động bán hàng của Công ty từ nay đến năm 2015
3.6. Các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng của công ty
3.6.1. Hoàn thiện hoạt động nghiên cứu thị trường
3.6.2. Hoàn thiện nội dung công tác quản trị bán hàng tại công ty
3.6.2.1. Xác định mục tiêu bán hàng một cách rõ ràng
3.6.2.2. Xây dựng chiến lược và kế hoạch bán hàng cho mình cho từng quý, từng năm
3.6.2.3. Nâng cao chất lượng tuyển chọn
3.6.2.4. Đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực hiện có
3.6.2.5. Cải thiện chế độ đãi ngộ lực lượng bán hàng
3.6.2.6. Nâng cao sự hiểu biết của công ty về vị trí, vai trò của việc đẩy mạnh bán hàng với các hoạt động kinh doanh của công ty
3.6.2.7. Hoàn thiện nghiệp vụ bán hàng ở công ty
3.6.2.8. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá
3.6.3. Những giải pháp hỗ trợ cho hoạt động bán hàng
3.6.3.1. Khắc phục tình trạng vốn và huy động vốn
3.6.3.2. Tăng cường ngân sách cho hoạt động bán hàng
3.6.3.3. Hoàn thiện chính sách phân phối
3.6.3.4. Hoàn thiện chính sách giá cả
3.6.3.5. Tăng cường hoạt động xúc tiến bán hàng
KÉT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan